نیشتیمان حسینی- 838

نیشتیمان حسینی نویسنده وشاعر
درروزهای آخرپاییز1359کانون گرم خانواده ایی چشم انتظاربدنیا آمدن دختری بودکه پیشترنام نیشتمان رابرایش انتخاب کرده بودندکه دراین خانواده پدرکارمندثبت واسنادمهابادبودومادرخانه داری می کرد،نیشتمان خردسال بودکه خانواده اش،به علت کارپدرش،به پیرانشهرنقل مکان کردند.دردوران نوجوانیباخواندن چندرمان نخستین جرقه های علاقمندی به ادبیات دروجودش زده شد،چون بسیارجوان بودکه ازدواج کردنتوانست آنگونه که بایدبه این نیازدرونی خودپاسخ گوید.ومطالعات خود رادرضمینه ادبیات گسترش دهد.وعمق بخشد.
درطول این سالهاودرمیان انبوهی ازمشکلات زندگی قلم ودفترش راسنگ صبور خوددانسته وگاه گاه شعریا داستانی نوشته است.تااینکه بالاخره تصمیم گرفت برروی یکی ازاین داستان هابادقت بیشتری کارکند،وآن را برای چاپ اماده کندعزم خودراجزم کردوبرهمه مشکلات پیش روفایق امدتابتواندحرفهایش رادرقالب یک رمان درپیش گاه نظرخوانندگانش بگذاردرمان "کابوس شبهای جوانی"ماحصل تلاش این دوسال اخیراوست،که نصبتابااستقبال خوبی مواجه شداگرچه برهمگان آشکاراست،که خیلی کم پیش می آیداولین اثریک نویسنده یاشاعربهترین اثراوباشد.درهمین راستااین اثرخانم حسینی نیزشایدازنظرادبی برجسته نباشدوخوانندگان جدی ادبیات را راضی نکرده باشدولی چیزی ازارزش کاری ایشان کم نمیکند،که باتمام محدودیتهای موجوددرجامعه سنتی مابرای بانوانقدم درراهی ارزشمندنهاده است.
ایشان سعی دارد،درآینده بطورجدی تری وارددنیای ادبیات شودوبامطالعه بیشترآثارادبی ذهن وقلم خودرا پخته ترکند.وامیدواراست که درسالهای آتی آثاری درخورتوجه به رشته تحریردرآورد

ایمیل نویستده : nishtiman.hosseini@gmail.com

/ 0 نظر / 112 بازدید