خوبی و بدی

مردم،وقتی به آنها خوبی می کنید معمولا فراموش می کنند از شما قدر دانی کنند،اما وقتی اشتباهی در موردشان مرتکب می شوید ،گله و شکایت را هر گز از یاد نمی برند.

/ 2 نظر / 5 بازدید
رقیه

تو نیکی می کن و در دجله انداز که خالق در بیابانت دهد باز. تمتم آرامشم را مدیون انتظاری هستم که از هیچ کس ندارم

رقیه

تمام آرامشم را مدیون انتظاری هستم که از هیچ کس ندارم.