ناوی‌سه‌رده‌ شت‌ورابردووی:

ناوی‌سه‌رده‌ شت‌ورابردووی:            

ئه‌ م شاره‌ له‌ دیدی مێژووه‌ وه‌خه‌ ڵکی کوردستان شاری سه‌ رده‌ شت به‌ شوێنی له‌ دایک بوونی" زه‌ر ده‌شت" پێگه مبه‌ ری ئێرانی ده‌ زانی ، له‌وه‌ راکه‌ ئه‌ م نێوه‌ به‌ کوردی ‌زه‌ رده‌شت( زرتشت وزرادشتره‌)-ی فارسی پێ ده‌ ڵێن باوه ریان وایه‌ که‌ (سه‌ رده‌ شت) له نێوی زه‌ رده‌ شت راهاتبێ که‌ پاش هێرشی عه‌ ره‌ به‌ کان بۆسه‌ رئێران گۆردرابێ‌به‌ سه‌ رده‌ شت. سه‌ رده‌ شتی ئێستا(ئه‌ ورووبه‌ره‌ ی که‌ ئه‌ مرۆشاری سه‌ رده‌ شتی لێ هه‌ ڵکه‌ وتووه)له‌ ته‌ تیشت کانی یه‌ کی گه‌ وره‌( سه‌ رچاوه‌ ی ئاو)هه‌ ڵکه‌ وتبوو و ماوه‌ یه‌ کیش ‌به‌ ناوی (نێزه‌ رۆ) نێوده‌ براوکۆشک وته‌ لاری قایمی هه‌ بووه‌ که‌ ئێستاش ئاسه‌ واری ماوه.‌مانایکی دیکه‌ سه‌ رده‌ شت‌ ده‌ توانێ سه‌ ره‌ تاوده‌ ست پێ کردنی ده‌ شت که‌ له‌ دوو به‌ شی( سه‌ ر) و (ده‌ شت ) پێک هاتووه‌ که‌ به‌ مانای ده‌ شتی یه‌ وکه‌ هه‌ تا رووباری(که‌ ڵوێ)درێژه‌ ی هه‌ یه‌. هۆی ناو لێنانی ئه‌ م شاره‌ به‌ م جۆره‌ نه‌ قڵ کراوه‌ که‌ (سوێسین شا)مه‌ له‌ که‌ ی ناوچه‌ ی سه‌ رده‌ شت ، شووه‌ که‌ ی بۆ باU وه‌ رگرتنی ده‌ نێرێته‌ سه‌ رده‌ شت(شووه‌ که‌ ی)له‌ شه‌ ری به‌ رگری خه‌ ڵک دا ده‌ کوژرێ و یکێکی دیکه‌ له‌ سه‌ رداره‌ کانیشی له‌ گه‌ مارۆی( نێزه‌ رۆ)سێ مانگه‌ ی سه‌ رده‌ شت به‌ ناوی له‌ ده‌ ست ده‌ دا  که‌ له‌ وکاته‌ وه‌ شاری سه‌رده‌ شت به‌ ناوی سه‌ ردار (نێزه‌ رۆ) نێوده‌ به‌ ن.له‌ کتێبی (سوادالعراق ) نووسین وکۆکردنه‌ وه ‌(ابوعبدالامحمدواقدی) که‌ به‌ دوای سه‌ رکه‌ وتنه‌ کانی شام دا نوسراوه‌ ده‌ رباره‌ ی سه‌ رکه‌ وتنه‌ کانی موسوڵمانان له‌ کوردستان وئازه‌ ربایجان دا به‌ م جۆره‌ هاتووه‌ : حه‌ زره‌ تی عومه‌ رکوری خه‌ تتاب له‌ ساڵی 25 ی کۆچی دا نامه‌ یک بۆ ئه‌ بوو عوبه‌ ید جه‌ را   ئه‌ میری- شام ده‌ نووسێ ، خالید کوری وه‌ لید قه‌ عقا´ کوری عه‌ مرۆ به‌ رپرسی گرتنی کوردستان و ئازه‌ ربایجان ده‌ کات. ئه‌ م دووکه‌ سه‌ دێن بۆ (هولان)ئالانی ئێستا ، سوێسن ، شه‌ هباری (شارێک له‌ نزدیک رووباری که‌ ڵوێ )و ره‌بات) ره‌ به‌ تی ئێستا.‌[ کوردستان ] ی)خالید له‌ هوگره‌( گوندی هێرۆ) ی عێراق نامه‌ یک بۆخه‌ ڵکی سوێسن و سه‌ رده‌ شت  ده‌ نوسێ و بۆ ئایینی ئیسلام ده‌ عوه‌ تیان ده‌ کاو ئه‌ وانیش قه‌ بوولی ده‌ که‌ ن و به‌ عینوانی پاداش ماڵیاتی دووساڵ به‌ خه‌ ڵکی سه‌ رده‌ شت ده‌ به‌ خشێ.ده‌ گه‌ رێنه‌ وه‌ که‌ ئه‌ ونامه‌ یه‌ ی خالید ی کوری وه‌ لید بۆ خه‌ ڵکی سه‌ رده‌ شتی نووسی و ئه‌ وانی بۆدینی ئیسلام ده‌ عوه‌ ت کردله‌ گوندی هێروی[ کوردستان] ی عێراقه‌ وه‌ نوسیبووی و به‌ هۆی عه‌ بدوڵاکوری عومه‌ ره‌ وه‌ ناردبووی که‌ له‌ ئاکام دا به‌ هۆی هه‌ ر ئه‌ نامه‌ یه‌ وه‌ خه‌ ڵک سه‌ رده‌ شت ده‌ عوه‌ تی ئیسلامیانقه‌ بووڵ کرد. هاورێ کانی خالید و قه‌ عقا´که‌ شه‌ هید بوون یان فه‌ وتان کرده‌ ووه‌ ، گۆره‌ کانیان له‌ ناوچه‌ دازۆرن و بوونه‌ ته‌ زیاره‌ تگای موسوڵمانان.له‌ مانه‌ ش ده‌ توانین ئاماژه‌ به‌ گۆری عه‌ بدوڵاکوری عومه‌ ر له‌ گوندی کانی ره‌ شی سه‌ رده‌ شت بکه‌ ین.

نقل از وبلاگ موساسیر- یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۵

/ 0 نظر / 71 بازدید