گه ر سیو یک بو

 

گه ر سیویک بوو:

 گه ر سیویک بوو، له تی ده که م                         

له تیک بو خوم، له تیک بو تو،                          

بزه یه ک بوو، له تی ده که م                               

له تیک بو خوم، له تیک بو تو                             

خه فه تیک بوو،به شت ناده م،                           

هه لیده مژم وه ک دوا په تو

 

عبدوللا په شیو

/ 0 نظر / 7 بازدید