بۆ سه رده شت

بۆ سه رده شت :

پنجـــــه ی خاک و حنا از جنس خون
خاک سردشت وهمـه درد و جنون
بال پــــروازی نـدارد طفـــــل "کـــــرد"
جان به آغوش فراموشــــی سپــــرد
تیغ تاریکــــــی چو قلب مه گزیــــــد ...
خون ز رگـــهای شقایـــق میچکیــــد
خواب معــصومانـه ی اطفـــال پـــاک
همچو لاله در سکــــــوت نــرم خاک
با تو همدردم تو ای شهــر نــــجیب
ای تو ققنوس هــــزاران عندلیـــــب
زهــــره ٩٣/۴/٧ -

/ 0 نظر / 30 بازدید