آینده نگری کاربری اراضی وجمعیت شهر ربط تا افق سال 1400

 

 آینده نگری کاربری اراضی وجمعیت شهر ربط تا افق سال 1400

آینده نگری کاربری اراضی وجمعیت شهر ربط تا افق سال 1400

یوسف بهرامی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

                                                      Bahrami.2009@gmail.com                                                     

(پذیرفته شده دراولین همایش ملی مدیریت شهری-دانشگاه صنعتی شریف تهران  )

چکیده

تقاضای روزافزون به زمین، رشد مناسبات سرمایه داری و اقتصاد زمین در شهرها و محدودیت این کالا، اراضی شهری را به یکی از مولفه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها تبدیل کرده است، در این راستا آینده نگری کاربری های شهری و توزیع مناسب آنها مطابق استانداردها از روش های کارآمد و رایج برای رفع این موانع است؛ این مقاله که حاصل یک روش توصیفی تحلیلی است ابتدا از طریق مدل های رایج به پیش بینی جمعیت وشهر ربط تا افق 1400 پرداخته، سپس به تعیین مقدار سطوح، سرانه و تراکم انواع کاربری ها در وضع موجود و ارزیابی کمبودها تا افق 1400 می پردازد. این پژوهش پس از واکاوی شواهد اذعان دارد که تا افق طرح حدود 10 هزار نفر به جمعیت شهر افزوده خواهد شد و مساحتی برابر 143 هکتار سطح مورد نیاز برای افق طرح خواهد بود که در صورت برنامه ریزی دقیق کاربری اراضی و توجه ویژه به این کمبودها در سال های آتی از مشکلات فراوانی کاسته خواهد شد.

کلیدواژه ها: آینده نگری، ارزیابی کمی، افق 1400، شهر ربط

 

مقدمه

از مهمترین مسایل زندگی امروزی، نحوه ی استفاده از زمین شهری است که نظارت بر چگونگی تفکیک اراضی موثرترین عامل در اجرای ضوابط منطقه بندی شهرها به مناطق مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری و ضوابط مربوط به استفاده از اراضی شهری می باشد. ارزیابی چگونگی تقسیم و کاربری این اراضی شاید منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهری و همچنین چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربری های مختلف شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به توسعه شهری باشد (سیف الدینی، 1381: 161).

یکی از فنون رایج برای ارزیابی و آینده نگری کاربری های اراضی شهری، ارزیابی کمی است که عمدتا سرانه ها و استانداردهای تخصیص بهینه فضای شهری به کاربری های مختلف شهر مدنظر قرار می گیرند. نسبت این کاربری ها بسته به شرایط محیطی و کارکردهای انسانی و منطقه ای در کشورهای مختلف، متنوع است و در سطح ملی نیز تفاوت هایی دارند (ابراهیم زاده، 1380: 48).

 

روش تحقیق

این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه کاربری های شهری و چگونگی توزیع فضایی آن، به روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفته است که پس از بررسی های کمی وضع موجود و مقایسه کاربری ها با استانداردها به آینده نگری آن تا افق 1400 برای شهر ربط پرداخته است تا در نهایت کمبودهای کل کاربری ها مشخص شده و مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده اند.

 

موقعیت جغرافیایی شهر ربط

شهر ربط در شمال غرب کشور و در جنوب استان آذربایجان غربی و در 15 کیلومتری شهر سردشت بر روی جاده مواصلاتی مهاباد سردشت و در 6 کیلومتری سه راهی مهاباد – بانه – سردشت واقع شده است .

جمعیت شهر ربط در سالهای 1345، 1355، 1365، 1375، 1385 به ترتیب 179، 250، 552، 4615، 8229 نفر بوده که بر اساس پیش بینی انجام شده جمعیت آن تا سال 1400 به 19609 نفر خواهد رسید.

 

یافته های تحقیق

با توجه به محاسبات انجام شده ، در سال 1385 شهر ربط دارای جمعیت 8229 نفربوده است. بر طبق جدول فوق در این سال بیشترین سطح کاربری به کاربری مسکونی با مساحت 441469 مترمربع تعلق می گیرد(53.65 سرانه خالص) وکاربری های معابر و اراضی بایر به ترتیب با 278274 و 102020 متر مربع در رده های بعدی قرار می گیرند.

در این سال جمع کل اراضی خالص 902495 مترمربع (سرانه خالص: 109.68) می باشد وجمع کل اراضی ناخالص ان برابر 18586 (سرانه خالص:2.14) می باشد که می تواند در توسعه های آتی شهر برای رفع کمبودها از آنها استفاده نمود.همچنین طبق بررسی های انجام شده مساحت کلی شهر 921081 مترمربع (111.92 سرانه خالص) میباشد.

 

وضعیت کمی و کیفی کاربری اراضی و برآورد کمبودهای آن در شهر ربط تا افق سال۱۴۰۰

سطوح پیش بینی شده برای سال 1400 جمعیت 19609

وضع موجود سال 1389 جمعیت 8229

نوع کاربری

ردیف

سطوح مورد نیاز به اضافه کمبود وضع موجود (متر مربع)

سطوح مورد نیاز (مترمربع)

سرانه پیشنهادی (متر مربع)

اضافه جمعیت در افق طرح (نفر)

کمبود وضع موجود (مترمربع)

درصد به سطح خالص

سرانه  خالص     (متر مربع)

سطح (متر مربع)

555082

487753

52.81

9236

67329

52.99

46.31

480469

مسکونی

1

53437

35282

3.82

9236

18155

2.36

2.06

21470

تجاری

2

75218

49320

5.46

9236

25898

3.39

2.9

30738

آموزشی

3

59900

34266

3.71

 

9236

25634

 

1.41

 

1.2

 

12850

 

اداری

4

39411

20873

2.26

9236

18538

0.54

0.47

4905

درمانی

5

4796

4156

0.45

9236

640

0.44

0.38

4028

بهداشتی

6

16276

7666

0.83

9236

8610

0

0

0

فرهنگی

7

7840

5080

0.55

9236

2760

0.32

0.28

2945

مذهبی

8

10914

6742

0.73

9236

4172

0.37

0.32

3400

انتظامی

9

29199

16625

1.80

9236

12574

0.67

0.58

6098

صنایع و کارگاهها

10

29217

13762

1.49

9236

15455

0

0

0

پذیرای - جهانگردی

11

18889

11730

1.27

9236

7159

0.66

0.57

6015

انباردار و حمل و نقل

12

18275

15055

1.63

9236

3220

1.50

1.31

13688

تأسیسات و تجهیزات

13

27949

14777

1.60

 

13172

0.37

0.33

3425

ورزشی

14

90915

47565

5.15

9236

43350

1.1

0.97

10070

فضای سبز

15

0

0

0

9236

0

2.48

2.17

22568

بایر

16

393003

318827

34.52

9236

74176

31.31

27.36

283899

معابر

17

1430321

1089479

119.26

9236

340842

100

87.21

906568

جمع کل کاربریهای خالص شهری

18

طبق محاسبات انجام یافته جمعیت پیش بینی شده برای افق 1400 ، برابر 19609 نفر برآورد گردیده است .اگر این مقدار جمعیت را از جمعیت سال 1389 کم کنیم اضافه نفر بر جمعیت در افق طرح برابر 9236 نفر خواهد بود؛ که این افراد اضافه شده به امکانات و سطح خاصی نیازمندند و این وظیفه برنامه ریزان شهری است که در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند.

با توجه به سرانه های پیشنهادی مشاور و ضرب آن در جمعیت مازاد این سطوح موردنیاز در رابطه با تمام کاربری ها محاسبه گردید که بیشترین سطح مربوط به کاربری مسکونی با 487753 مترمربع بوده است و مجموع سطوح موردنیاز برای کل کاربری ها نیز برابر 1089279 مترمربع بوده که رقم بالایی را نشان می دهد و در برنامه ریزی های آتی لزوم توجه به این سطوح ضروری می نماید.

حال بایستی به این نکته توجه نمود که در سال 1389 نیز حدود 340842 مترمربع کمبود داشته ایم که با اضافه کردن این رقم به جمع سطوح موردنیاز (1089479)، مساحتی برابر 1430321 مترمربع، سطح موردنیاز به اضافه کمبود وضع موجود می باشد که امید می رود در افق 1400 این کمبودها رفع و به حد استاندارد خود برسد؛ که در صفحه بعدی با توجه به این موارد گفته شده اطلاعات را برای افق طرح(1400) محاسبه کرده ایم.

وضعیت کاربری اراضی و برآورد آن در شهرربط تا

 افق طرح سال 1400

وضع پیشنهادی در افق طرح جمعیت 19609

نوع کاربری

ردیف

درصد به سطح خالص

سرانه خالص (متر مربع)

سطح(متر مربع)

74.85

52.80

1035551

مسکونی

1

5.41

3.81

74906

تجاری

2

7.73

5.45

/ 0 نظر / 28 بازدید