سعید خضری

 

اطلاعات شخصی

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

جنسیت

سعید

خضری

1347

مرد

 

 

 

آدرس:
ایران - سنندج - خیابان زکریای رازی - دانشگاه کردستان - دانشکده منابع طبیعی - گروه ژئومورفولوژی صندوق پستی: 416
کد پستی:66177-15175

تلفن

فاکس

E-mail

0098-871-6627723
     داخلی :216

0098-871-6620550

S_khezry@yahoo.com
SKhezri@uok.ac.ir

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مدارج علمی

 درجه تحصیلی

عنوان رشته

محل اخذ مدرک

تاریخ اخذ مدرک

دکتری

جغرافیای طبیعی -ژئومورفولوژی

ایران

1385

کارشناسی ارشد

جغرافیای طبیعی اقلیم- هیدرولوژی

ایران

1375

کارشناسی

جغرافیای طبیعی

ایران

1370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان نامه ها

 

درجه تحصیلی

مقطع تحصیلی

دکتری

تعیین و تحلیل مشخصات هیدرومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه زاب با استفاده ازGIS

کارشناسی ارشد

هیدرولوژی و ژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه زاب کوچک -آذربایجان غربی

کارشناسی

مطالعه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی منطقه سردشت

 

 

 

 

سوابق آموزشی

 

 

عنوان درس

تاریخ

از

تا

مقطع

نام دانشگاه یا موسسه

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی- روش تحقیق در مخاطرات محیطی

1390


ادامه دارد

کارشناسی

دانشگاه کردستان

کارتوگرافی- ژئومورفولوژی(1و2)، ژئومورفولوژی دینامیک، ژئومورفولوژی اقلیمی، ژئومورفولوژی ساختمانی، نقشه خوانی، منابع و مآخذ جغرافیایی، کار روی زمین در ژئومورفولوژی- روش تحقیق در جغرافیا- آزمایشگاه ژئومورفولوژی- مبانی ژئومورفولوژی، تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی

1381


ادامه دارد

کارشناسی

دانشگاه کردستان

بررسی زمین شناسی

1374

1375

کاردانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

هیدرولوژی کاربردی

1379

1379

کارشناسی

مرکز آموزش عالی غواصیه جهادکشاورزی سنندج

مسایل طبیعی، اقتصادی و سیاسی کردستان

1375

1375

کاردانی

آموزش نیروی انسانی استانداری کردستان

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

1379

1379

کاردانی

مرکز تربیت معلم شهید مدرس سنندج

زمین در فضا- نقشه خوانی توپوگرافی- جغرافیای تاریخی- جغرافیای شهری- جغرافیای اقتصادی

1375

1379

کارشناسی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان خوارمی سنندج

 

سوابق حرفه ایی

 

- سمت های علمی

 

نام سمت

تاریخ

از

تا

زمینه تخصصی

نام دانشگاه یا موسسه

استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

1380

ادامه دارد

تدریس

دانشگاه کردستان

مدرس تربیت معلم و مرکز آموزش عالی فرهنگیان و دبیر متوسطه نظری و پیش دانشگاهی

1372

1380

سنندج

تربیت معلم مدرس وآموزش و پرورش ناحیه1و2 سنندج

سر دبیر ماهنامه علمی- جغرافیایی سیروان

1376

1380

سر دبیر نشریه تخصصی

اداره کل آموزش و پرورش کردستان- هسته علمی جغرافیا

سر دبیر نشریه علمی - جغرافیایی ژینگه

1380

1382

سر دبیر نشریه تخصصی

سازمان آموزش و پرورش کردستان- انجمن جغرافیا

سر دبیر نشریه علمی- جغرافیایی چشم انداز جغرافیایی

1378

1379

سر دبیر نشریه تخصصی

دانشگاه تبریز- گروه جغرافیای طبیعی

تنظیم کننده گاهنامه داخلی زاگرس

1378

1379

تنظیم کننده گاهنامه تخصصی

سازمان آموزش و پرورش کردستان –کارشناسی گروههای آموزشی

سرگروه تیم تالیف کتاب جغرافیای استان کردستان

1379

1379

تالیف کتاب

اداره کل آموزش و پرورش کردستان- هسته علمی جغرافیا

مؤسس و عضو اجرایی انجمن علمی، آموزشی معلمان جغرافیا

1379

ادامه دارد

مؤسس و عضو اجرایی انجمن علمی

سنندج - انجمن جغرافیا

عضو کمیسیون استانی نظارت بر تشکیل و راه اندازی انجمن های علمی

1379

1380

عضو کمیسیون

سازمان آموزش و پرورش کردستان

مسئول انجام مصاحبه تخصصی استخدامی رشته های مختلف دبیری

1376

1380

مصاحبه تخصصی

اداره کل آموزش و پرورش کردستان

مسئول انجام مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی دبیران جغرافیا

1376

1380

مصاحبه تخصصی

اداره کل آموزش و پرورش کردستان

عضو ستاد هماهنگی و نظارت بر اجرای مسابقات و آزمون های آزمایشی متوسطه نظری

1379

1379

عضو ستاد هماهنگی

آموزش و پرورش کردستان

ناظر طرح آموزش از طریق تصویر دوره متوسطه نظری کردستان

1378

1379

عضو ستاد هماهنگی

آموزش و پرورش کردستان

 

 - سوابق اجرائی

 

عنوان

تاریخ

از

تا

محل

نام دانشگاه یا موسسه

مدیر گروه ژئومورفولوژی

1390

ادامه دارد

سنندج

دانشگاه کردستان

مدیر گروه جغرافیای طبیعی

1387

ادامه دارد

سنندج

دانشگاه کردستان

مشاور آموزشی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان

1378

1380

سنندج

سازمان آموزش و پرورش کردستان

کارشناس مسئول گروههای آموزشی

1377

1380

سنندج

سازمان آموزش و پرورش کردستان

رئیس گروه آموزشی کارشناسی علوم اجتماعی

1377

1380

سنندج

مرکز آموزش عالی فرهنگیان خوارزمی

 

 

 

راهنمائی و مشاوره پایان نامه ها

 


- رسالۀ دکتری

 

ردیف

نام دانشجو

مقطع

عنوان پایان نامه

دانشگاه

راهنما

مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 - رسالۀ کارشناسی ارشد

 

ردیف

نام دانشجو

مقطع

عنوان پایان نامه

دانشگاه

راهنما

مشاور

1

عدنان ناصری

کارشناسی ارشد

مطالعه هیدروژئومورفولوژی پایین دست سد قشلاق سنندج

شهید بهشتی

-

 

2

لیلا حیدریان

کارشناسی ارشد

هیدروژئومورفولوژی حوضه حسین آباد با تأکید بر فرسایش و رسوب

تهران

 

-

3

عادل منصوری

کارشناسی ارشد

ژئومورفولوژی و مخاطرات طبیعی جاده سنندج- دهگلان با تاکید بر حرکات توده ای

شهید بهشتی

 

-

4

پرستو رشه شاعری

کارشناسی ارشد

ژئوتوریسم و توسعه پایدار مطالعه موردی شهرستان مریوان

شهید بهشتی

 
/ 0 نظر / 18 بازدید