عکس سردشت 31

1- آقای محمد امین علائی رئیس فرهنگ و مدیر فعال ،دلسوز ،علاقمند به کار با دانش اموزان گروه ورزش دبستان منوچهری سردشت سال 1327

ردیف جلو از راست به چپ

2. محمد برهمت3.مصطفی نقیب 4 .سید هدایت 5حسینی 5-محمود محمدیانی 6.صالح احمدیان 7.طه حسینی 8.علی ذکی

ردیف دوم:

9ا- حمد جمعه ای (معروف زاده) 10.غنی یحیی پور 11.محمد معروفزاده 12.  ابو بکر شوکتی 13.مصطفی عبدی 14.رحمن محمد نژاد 15.رحیم رحیمی 16.قادر نباتی

ردیف سوم:

17. عبداله مکری 18.ناشناس 19.محمد علیپور 20.قادر اسد زاده 21.محمد حسینپور 22.حسین حداد 23.محمد فاتحی 24.سعید قادری 25.محمد عبدی 26.مصطفی مکری (ایستاده)

ردیف چهارم :

27- رحمت پوری 28-رحمان بهروزی 29-قادر ابراهیمی (قادری بله ی) قادر احمد 30- عبدالله واحدی 31 -مصطفی امینی 32 - حامد اسماعیل زاده 33 - محمد محمدی 34-صدیق قانعی 35 - محمد واحدی 36 - سعدون ذکی 37 - محمد میرزائی 38 - حسین بریاجی

ردیف آخر :

39 - شیرزاد صالحی 40 - رحیم قربانی 41 - محمد اسماعیل زاده 42 -معروف معرو فزاده

عکس بالا در سال تحصیلی 1328 - 1327 ساختمان استیجاری آقای صالحزاده گرفته شده است

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید