روحانیون منطقه سردشت

سردشت شهر زیبای نا شناخته ها
فصل سوم: تمدن و فرهنگ سردشت
بخش سوم روحانیون منطقه سردشت


 1.ماموستا مه لا برایم ی سیسیری
 2.ماموستا مه لا شیخ ئه حمه دی شه ریعه تی
 3.ماموستا مه لا حه سه نی سه عدی زاده نا سراو به مه لا حه سه نی گولی
 4.ماموستا مه لا حوسینی هه ندا وه یی نا سراو به مه لا حوسینی نور به خش
 5.ماموستا مه لا حوسین کیوان نا سراو به مه لا حو سین کونه مش که یی
 6.ما موستا خدر نیژاوی نا سراو به مه لا خدر ی حه مه ده مه ری
 7.ما موستا مه لا خدر عه بباسی نا سراو به مه لا خدر سارتکی
 8.ماموستا مه لا خلیل گوره مه ری نا سراو به ملا خلیلی میراوی
 9.حاجی ما موستا مه لا شیخ عبد الرئوفی نه قشبندی
 10.ما موستا مه لا سیدی رهشید حو سه ینی نا سراو به مه لا سه ید ره شید
 11.ما موستا مه لا ره سولی مه عروفی زیوه
 12.ما موستا سه ید سه لامی ره شیدی
 13.ما موستا مه لا سالح نه جیبی نا سرا و به مه لا سالحی گه ناوی
 14.ما موستا مه لا عه بد ورره حمانی ی ره حمانی نا سراو به مه لا ره حمانی سیسیری
 15.قاضی عه لی سه ر ده شتی
 16.ما موستا مه لا عزیز واعیزی نا سراو به مه لا عه زیزی کویی
 17.حاجی ما موستا مه لا عه لیمه حمودی دولکانی
 18.ما موستا مه لا محه ممدی با سا وی
 19.حاجی ما موستا موحه ممد عه زیمی
 20.حاجی ما موستا مه لا مه حمودی واوی،نه لاس
 21.ماموستا مه لا نجم الدی که و که بی
 22.
 23.
 24.
 25. ماموستا مه لائه حمه مولانی
 26.ماموستا مه لا عه بدولا قا سمیانی
 27.
 28.
 29.
 30.ما وستا سلام گو لنه واز
 31.ما موستا فه تحولا ی مارغانی
 32.ما موستا سه ید رزا

ماموستا شیخ رئوف نه قشبه ندی شاعیروو نووسه ر
 ماموستا مه لا جه ریحی ریازی دان
 ماموستا مه لا عه بدوولا ئه حمه دیان

/ 0 نظر / 73 بازدید