دبستان منو چهری سردشت

دبستان منوچهری سردشت
 از فحوای بند ٣ نامە مدیر دبستان دولتی سردشت بە استاندار کە فتوکپی آن ضمیمە است چنین بر می آید کە این مدرسە در سال ١٣٠٧ [خورشیدی- ١٩٢٨ میلادی] تاسیس شدە و میز و صندلی برای آن ساختە شدە است ضمنا‌" ملا سعید خلوصی یکی از معلمین این مدرسە است کە از سال ١٣٠٧[خورشیدی- ١٩٢٨ میلادی] تا سال ١٣٢٣ [خورشیدی- ١٩۴۴ میلادی] در آن محل تدریس داشتە است، اینک صورت اسامی کارکنان اولیە اولیە این دبستان:
١- ملا سعید خلوصی آموزگار از ١٣٠٧ تا ١٣٢٣
 ٢- سید موسی سجادی آموزگار از ١٣١٠ تا ١٣١٣
 ٣- یحیی ریاضی آموزگار از ١٣٠٧ تا ١٣٢٣
 ۴- یحیی سپهرآرا مدیر و آموزگار از ١٣١۴ تا ١٣١۶
 ۵- حسین اخباری آموزگار از ١٣١۴ تا ١٣١۵
 ۶- احمد فتوحی آموزگار از ١٣١۵ تا ١٣٢٠
 ٧- محمدصالح اقبال مستخدم
 ٨- محمدباقر تیغدار آموزگار از ١٣١٧ تا ١٣٢٠
 ٩- عباس شیخ الاسلامی مستخدم ١٣١٧ تا ١٣٢٠
******************
رونوشت نامە مدیر دبستان دولتی سردشت بە استاندار ناحیە ۴ مورخە ١۵/٣/١٧- (١٣) شمارە ١٧١-
جناب استاندار در این موقع کە بنگاە معارف سردشت را مورد بذل و توجهات قرار دادە و بدین دبستان تشریف فرما شدە و کارکنان آن را قرین افتخار فرمودەاید شایستە .... نواقصی کە موجود و سبب عدم پیشرفت معارف در این بخش مرزی است با نهایت احترام بعرض برساند.
١- ادارە نمودن دبستانهای شش کلاسە منوط بە داشتن یک نفر مدیر و اقلا پنج نفر آموزگار کە بتوان نتیجە گرفت و در این دبستان را یک نفر مدیر مدیر و دو نفر آموزگار بە سختی ادارە می نماید.
٢- عمارت فعلی گنجایش یک دبستان شش کلاسە را ندارد زیرا اطاق وسیع لازم دارد و این دبستان دارای چهار اطاق است و اطاق آن بدرد کلاس نمی خورد و بعلاوە حیاط آن کوچک و برای ورزش دانش آموزان مکفی نیست.
٣- اثاثیە دبستان در سال ١٣٠٧ ساختە شدە با اینکە همە سالە تعمیر می شوند باز قابل استفادە نیست و باید مقداری اثاثیە نو ساختە شود.
۴- وجود یک نفر هنر آموز ورزش لزومیت دارد و دانش آموزان دبستان سردشت از این حیث خیلی عقب افتادەاند.
۵- جهت تشویق و ترغیب اهالی و راهنمایی آنان بە کلاس اکابر کلیە ادارات در حدود اختیارات خودشان کمک و مساعدت فرمایند. چون مردمان این بخش هنوز لذت خط و سواد را ندانستە و بە مضرات بی سوادی پە نبردەاند. بدین جهت از آمدن بە کلاس اکابر کوتاهی می نمایند، امید است با تشریف فرمایی جناب استاندار محبوب و معارف پرور بزودی رفع نواقص نامبردە شود.
مدیر دبستان دولتی سردشت رونوشت برابر اصل است
 امضاء صادق وزیری مهر و امضاء
 سەرچاوەی نامەی ١: کتاب "پیشینەی آموزش و پرورش کردستان، ١٢٧٣تا ١٣٢٠ شمسی- سید عبدالحمید حیرت سجادی
 سەرچاوەی نامەی ٢: سازمانی اسناد ملی ایران.
فریدون حکیم زادە

/ 0 نظر / 59 بازدید