گلچین نامهای ایرانی (فرهنگ نام رومینا)

 

 ۹۰۳ )  رِعوایل 

 ۹۰۴ )  رقیا  

۹۰۵ )  رُمانتا 

 ۹۰۶ )  رمیده 

 ۹۰۷ )  رنگین کمان 

 ۹۰۸ )  رها بانو  

۹۰۹ )  رهادخت 

 ۹۱۰ )  روا 

 ۹۱۱ )  روبینا 

 ۹۱۲ )  روتی  

۹۱۳ )  روح افزا 

 ۹۱۴ )  روِختا 

 ۹۱۵ )  رود بانو 

 ۹۱۶ )  رودابه  

۹۱۷ )  رودگون 

 ۹۱۸ )  روز 

 ۹۱۹ )  روز بانو 

 ۹۲۰ )  روزان  

۹۲۱ )  روزدخت 

 ۹۲۲ )  روزی 

 ۹۲۳ )  روژا 

 ۹۲۴ )  روژان  

۹۲۵ )  روشن بانو 

 ۹۲۶ )  روشن دخت 

 ۹۲۷ )  روشن ناز 

 ۹۲۸ )  روشنه  

۹۲۹ )  روشنک 

 ۹۳۰ )  روناک 

 ۹۳۱ )  روناک 

 ۹۳۲ )  رونق 

 

۹۳۳ )  روی گل 

 ۹۳۴ )  رویا 

 ۹۳۵ )  رِویتال 

 ۹۳۶ )  روینده 

 

۹۳۷ )  رویین دخت 

 ۹۳۸ )  ریبکا 

 ۹۳۹ )  ریحان 

 ۹۴۰ )  ریحان 

 

۹۴۱ )  رینا 

 ۹۴۲ )  ریوقا 

 ۹۴۳ )  ریوکا، رِوِکا 

 ۹۴۴ )  رکسانه، روشنک 

 

۹۴۵ )  زئیری 

 ۹۴۶ )  زئیری 

 ۹۴۷ )  زاریک 

 ۹۴۸ )  زامیر 

 

۹۴۹ )  زدیقته 

 ۹۵۰ )  زر آفرین 

 ۹۵۱ )  زر ناز 

 ۹۵۲ )  زر نوش 

 

۹۵۳ )  زرآسا 

 ۹۵۴ )  زرآفتاب 

 ۹۵۵ )  زرافشان 

 ۹۵۶ )  زرانگیز 

 

۹۵۷ )  زربرگ 

 ۹۵۸ )  زربفت 

 ۹۵۹ )  زربها 

 ۹۶۰ )  زرپری 

 

۹۶۱ )  زرتا 

 ۹۶۲ )  زرتاب 

 ۹۶۳ )  زرتاج 

 ۹۶۴ )  زرجهان 

 

۹۶۵ )  زرخاخاتون 

 ۹۶۶ )  زردانه 

 ۹۶۷ )  زردخت 

 ۹۶۸ )  زردیس 

 

۹۶۹ )  زرّین تاج 

 ۹۷۰ )  زرّین چهر 

 ۹۷۱ )  زرّین کلاه 

 ۹۷۲ )  زرّینه 

 

۹۷۳ )  زرساق 

 ۹۷۴ )  زرشار 

 ۹۷۵ )  زرشید 

 ۹۷۶ )  زرفام 

 

۹۷۷ )  زرقَته 

 ۹۷۸ )  زرگل 

 ۹۷۹ )  زرگنج 

 ۹۸۰ )  زرگون 

 

۹۸۱ )  زرگونه 

 ۹۸۲ )  زرگیس 

 ۹۸۳ )  زرگیسو 

 ۹۸۴ )  زرمان 

 

۹۸۵ )  زرمان دخت 

 ۹۸۶ )  زرمانه 

 ۹۸۷ )  زرماه 

 ۹۸۸ )  زرمهر 

 

۹۸۹ )  زرنام 

 ۹۹۰ )  زرنشان 

 ۹۹۱ )  زرنگار 

 ۹۹۲ )  زروان بانو 

 

۹۹۳ )  زروان دخت 

 ۹۹۴ )  زری بانو 

 ۹۹۵ )  زری چهر 

 ۹۹۶ )  زری دخت 

 

۹۹۷ )  زری گون 

 ۹۹۸ )  زری ماه 

 ۹۹۹ )  زری مهر 

 ۱۰۰۰ )  زری ناز 

 

۱۰۰۱ )  زری نور 

 ۱۰۰۲ )  زری نوش 

 ۱۰۰۳ )  زرین بانو 

 ۱۰۰۴ )  زرین دخت 

 

۱۰۰۵ )  زریّن نوش 

 ۱۰۰۶ )  زرک 

 ۱۰۰۷ )  زلفین 

 ۱۰۰۸ )  زلیخا 

 

۱۰۰۹ )  زمان دخت 

 ۱۰۱۰ )  زمزم 

 ۱۰۱۱ )  زمزمه 

 ۱۰۱۲ )  زنگاری 

 

۱۰۱۳ )  زیبا 

 ۱۰۱۴ )  زیبا بانو 

 ۱۰۱۵ )  زیبا دخت 

 ۱۰۱۶ )  زیبارخ 

 

۱۰۱۷ )  زیبنده 

 ۱۰۱۸ )  زیلپا 

 ۱۰۱۹ )  زینب 

 ۱۰۲۰ )  زینت 

 

۱۰۲۱ )  زیور بانو 

 ۱۰۲۲ )  زیور دخت 

 ۱۰۲۳ )  زیورخاتون 

 ۱۰۲۴ )  زَکِتَه 

 

۱۰۲۵ )  ژاژک 

 ۱۰۲۶ )  ژاله 

 ۱۰۲۷ )  ژاله بانو 

 ۱۰۲۸ )  ژاله دخت 

 

۱۰۲۹ )  ژرفین 

 ۱۰۳۰ )  ژونا 

 ۱۰۳۱ )  سئودا 

 ۱۰۳۲ )  سابرینا 

 

۱۰۳۳ )  ساحل 

 ۱۰۳۴ )  سار بانو 

 ۱۰۳۵ )  سارا(ی) 

 ۱۰۳۶ )  سارابانو 

 

۱۰۳۷ )  سارادخت 

 ۱۰۳۸ )  سارنگ 

 ۱۰۳۹ )  ساره 

 ۱۰۴۰ )  سارونتا 

 

۱۰۴۱ )  سارک 

 ۱۰۴۲ )  ساسان بانو 

 ۱۰۴۳ )  ساسان دخت 

 ۱۰۴۴ )  ساغر 

 

۱۰۴۵ )  ساقه 

 ۱۰۴۶ )  ساقه گل 

 ۱۰۴۷ )  ساقی 

 ۱۰۴۸ )  سالومه 

 

۱۰۴۹ )  سام دخت 

 ۱۰۵۰ )  سامان دخت 

 ۱۰۵۱ )  سامانه 

 ۱۰۵۲ )  سامی 

 

۱۰۵۳ )  سامیه 

 ۱۰۵۴ )  ساناز 

 ۱۰۵۵ )  ساورینا 

 ۱۰۵۶ )  سایه گل 

 

۱۰۵۷ )  سبارتا 

 ۱۰۵۸ )  سبز آبی 

 ۱۰۵۹ )  سبز آفرین 

 ۱۰۶۰ )  سبز اندام 

 

۱۰۶۱ )  سبزبهار 

 ۱۰۶۲ )  سبزپری 

 ۱۰۶۳ )  سبزخاتون 

 ۱۰۶۴ )  سبزه 

 

۱۰۶۵ )  سبزه بانو 

 ۱۰۶۶ )  سبزه خاتون 

 ۱۰۶۷ )  سبزه دخت 

 ۱۰۶۸ )  سبزه ناز 

 

۱۰۶۹ )  سبزک 

 ۱۰۷۰ )  سِپِنتامینو 

 ۱۰۷۱ )  سِپِنتامینو 

 ۱۰۷۲ )  سپهر دخت 

 

۱۰۷۳ )  سپهرخاتون 

 ۱۰۷۴ )  سپهرناز 

 ۱۰۷۵ )  سپی نوش 

 ۱۰۷۶ )  سپید دخت 

 

۱۰۷۷ )  سپید رخ 

 ۱۰۷۸ )  سپیدبانو 

 ۱۰۷۹ )  سپیدگل 

 ۱۰۸۰ )  سپیده 

 

۱۰۸۱ )  سپیدین 

 ۱۰۸۲ )  سپینود 

 ۱۰۸۳ )  ستاره 

 ۱۰۸۴ )  ستاره بانو 

 

۱۰۸۵ )  ستاره خاتون 

 ۱۰۸۶ )  ستوده 

 ۱۰۸۷ )  سحر 

 ۱۰۸۸ )  سحر دخت 

 

۱۰۸۹ )  سحر گل 

 ۱۰۹۰ )  سِحرآفرین 

 ۱۰۹۱ )  سحربانو 

 ۱۰۹۲ )  سحرگون 

 

۱۰۹۳ )  سحرناز 

 ۱۰۹۴ )  سحرنوش 

 ۱۰۹۵ )  سدره 

 ۱۰۹۶ )  سر بانو 

 

۱۰۹۷ )  سراب 

 ۱۰۹۸ )  سرایش 

 ۱۰۹۹ )  سرایه 

 ۱۱۰۰ )  سرخ رو 

 

۱۱۰۱ )  سرخ مانا 

 ۱۱۰۲ )  سرخابی 

 ۱۱۰۳ )  سرگل 

 ۱۱۰۴ )  سرمه 

 

۱۱۰۵ )  سرو بانو 

 ۱۱۰۶ )  سرو دخت 

 ۱۱۰۷ )  سرو گل 

 ۱۱۰۸ )  سرواندام 

 

۱۱۰۹ )  سروجهان 

 ۱۱۱۰ )  سروده 

 ۱۱۱۱ )  سرور 

 ۱۱۱۲ )  سُرورک 

 

۱۱۱۳ )  سروستا 

 ۱۱۱۴ )  سروقد 

 ۱۱۱۵ )  سروگون 

 ۱۱۱۶ )  سروناز 

 

۱۱۱۷ )  سَروه 

 ۱۱۱۸ )  سِروه 

 ۱۱۱۹ )  سَروین 

 ۱۱۲۰ )  سروین دخت 

 

۱۱۲۱ )  سروینه 

 ۱۱۲۲ )  سری بانو 

 ۱۱۲۳ )  سریر 

 ۱۱۲۴ )  سَریرا  

۱۱۲۵ )  سَریرا 

 ۱۱۲۶ )  سزا 

 ۱۱۲۷ )  سلاله 

 ۱۱۲۸ )  سلطان بانو 

 

۱۱۲۹ )  سلطان خاتون 

 ۱۱۳۰ )  سمانه 

 ۱۱۳۱ )  سمن بانو 

 ۱۱۳۲ )  سمن چهر 

 

۱۱۳۳ )  سمن دخت 

 ۱۱۳۴ )  سمن دیس 

 ۱۱۳۵ )  سمن رخ 

 ۱۱۳۶ )  سمن رو 

 

۱۱۳۷ )  سمن گل 

 ۱۱۳۸ )  سمن گون 

 ۱۱۳۹ )  سمن نوش 

 ۱۱۴۰ )  سمنی 

 

۱۱۴۱ )  سمیرا میس 

 ۱۱۴۲ )  سنا 

 ۱۱۴۳ )  سنبل 

 ۱۱۴۴ )  سنبل بانو  

۱۱۴۵ )  سُنبل دخت 

 ۱۱۴۶ )  سنجاقک 

 ۱۱۴۷ )  سِنونیت 

 ۱۱۴۸ )  سنونیتَه  

۱۱۴۹ )  سُها 

 ۱۱۵۰ )  سَهی 

 ۱۱۵۱ )  سودابه 

 ۱۱۵۲ )  سور دخت 

 

۱۱۵۳ )  سورا 

 ۱۱۵۴ )  سوربانو 

 ۱۱۵۵ )  سورنا 

 ۱۱۵۶ )  سورین 

 

۱۱۵۷ )  سورینه 

 ۱۱۵۸ )  سوزا 

 ۱۱۵۹ )  سوزان 

 ۱۱۶۰ )  سوسن 

 

۱۱۶۱ )  سوسن دخت 

 ۱۱۶۲ )  سوسن رخ 

 ۱۱۶۳ )  سوسن گل 

 ۱۱۶۴ )  سوگل  

۱۱۶۵ )  سوگند 

 ۱۱۶۶ )  سوگول 

 ۱۱۶۷ )  سولماز 

 ۱۱۶۸ )  سونا  

۱۱۶۹ )  سیب خاتون 

 ۱۱۷۰ )  سیدوری 

 ۱۱۷۱ )  سیرا نوش 

 ۱۱۷۲ )  سیرانوش 

۱۱۷۳ )  سیم بانو 

 ۱۱۷۴ )  سیم دخت 

 ۱۱۷۵ )  سیم دیس 

 ۱۱۷۶ )  سیم رخ 

۱۱۷۷ )  سیم رو 

 ۱۱۷۸ )  سیم گل 

 ۱۱۷۹ )  سیم گون 

 ۱۱۸۰ )  سیم گونه 

۱۱۸۱ )  سیم وش 

 ۱۱۸۲ )  سیما 

 ۱۱۸۳ )  سیما گل 

 ۱۱۸۴ )  سیمابانو 

۱۱۸۵ )  سیمادخت 

 ۱۱۸۶ )  سیماناز 

 ۱۱۸۷ )  سیمون 

 ۱۱۸۸ )  سیمین بانو  

۱۱۸۹ )  سیمین بر 

 ۱۱۹۰ )  سیمین پیکر 

 ۱۱۹۱ )  سیمین دخت 

 ۱۱۹۲ )  سیمین رخ 

۱۱۹۳ )  سیمین گل 

 ۱۱۹۴ )  سین بانو 

 ۱۱۹۵ )  سینا دخت 

 ۱۱۹۶ )  سکینه 

۱۱۹۷ )  شابانو 

 ۱۱۹۸ )  شابُن 

 ۱۱۹۹ )  شاپرک 

 ۱۲۰۰ )  شاپرک  

۱۲۰۱ )  شاپونه 

 ۱۲۰۲ )  شاپونک 

 ۱۲۰۳ )  شاخسار 

 ۱۲۰۴ )  شاد دخت 

۱۲۰۵ )  شاداب 

 ۱۲۰۶ )  شادافزا 

 ۱۲۰۷ )  شادان 

 ۱۲۰۸ )  شادان دخت 

۱۲۰۹ )  شادانه 

 ۱۲۱۰ )  شادباش 

 ۱۲۱۱ )  شادپری 

 ۱۲۱۲ )  شادپی  

۱۲۱۳ )  شادجهان 

 ۱۲۱۴ )  شادخاتون 

 ۱۲۱۵ )  شادزی 

 ۱۲۱۶ )  شادگل 

۱۲۱۷ )  شادگون 

 ۱۲۱۸ )  شادمانه 

 ۱۲۱۹ )  شادمهر 

 ۱۲۲۰ )  شادناز 

۱۲۲۱ )  شادنوش 

 ۱۲۲۲ )  شادوانه 

 ۱۲۲۳ )  شادوَر 

 ۱۲۲۴ )  شارا 

۱۲۲۵ )  شارُو 

 ۱۲۲۶ )  شارونا 

 ۱۲۲۷ )  شاروکینا 

 ۱۲۲۸ )  شاریرتا 

۱۲۲۹ )  شال هَویته 

 ۱۲۳۰ )  شامیرام 

 ۱۲۳۱ )  شاندیز 

 ۱۲۳۲ )  شاه نوش  

۱۲۳۳ )  شاهارتا 

 ۱۲۳۴ )  شاهان دخت 

 ۱۲۳۵ )  شاهین بانو 

 ۱۲۳۶ )  شاهین دخت  

۱۲۳۷ )  شایسته 

 ۱۲۳۸ )  شایوَر 

 ۱۲۳۹ )  شایی 

 ۱۲۴۰ )  شب افروز  

۱۲۴۱ )  شب بانو 

 ۱۲۴۲ )  شب خاتون 

 ۱۲۴۳ )  شب دخت 

 ۱۲۴۴ )  شب دیس  

۱۲۴۵ )  شب گل 

 ۱۲۴۶ )  شب گون 

 ۱۲۴۷ )  شب گونه 

 ۱۲۴۸ )  شب ماه 

 

۱۲۴۹ )  شب ناز 

 ۱۲۵۰ )  شب نگار 

 ۱۲۵۱ )  شبابه 

 ۱۲۵۲ )  شبنم 

 

۱۲۵۳ )  شبنمک 

 ۱۲۵۴ )  شِبولَه 

 ۱۲۵۵ )  شراره 

 ۱۲۵۶ )  شرم ناز 

 

۱۲۵۷ )  شرمین 

 ۱۲۵۸ )  شرمین دخت 

 ۱۲۵۹ )  شرمینه 

 ۱۲۶۰ )  شروتی 

 

۱۲۶۱ )  شروینَه 

 ۱۲۶۲ )  شقایق 

 ۱۲۶۳ )  شگون 

 ۱۲۶۴ )  شلَماتور 

 

۱۲۶۵ )  شمسا 

 ۱۲۶۶ )  شَمَش 

 ۱۲۶۷ )  شنوزته 

 ۱۲۶۸ )  شهد 

 

۱۲۶۹ )  شهر خاتون 

 ۱۲۷۰ )  شهر دخت 

 ۱۲۷۱ )  شهرآشوب 

 ۱۲۷۲ )  شهربانو 

 

۱۲۷۳ )  شهرزاد 

 ۱۲۷۴ )  شهرگل 

 ۱۲۷۵ )  شهرناز 

 ۱۲۷۶ )  شهلا دخت 

 

۱۲۷۷ )  شُهَم 

 ۱۲۷۸ )  شهناز 

 ۱۲۷۹ )  شهنوش 

 ۱۲۸۰ )  شهین بانو 

 

۱۲۸۱ )  شوبانه 

 ۱۲۸۲ )  شور آفرین 

 ۱۲۸۳ )  شورانگیز 

 ۱۲۸۴ )  شوشن 

 

۱۲۸۵ )  شوشنی 

 ۱۲۸۶ )  شوق انگیز 

 ۱۲۸۷ )  شولمیت 

 ۱۲۸۸ )  شُومِلَته 

 

۱۲۸۹ )  شویختَه 

 ۱۲۹۰ )  شوکا 

 ۱۲۹۱ )  شید بانو 

 ۱۲۹۲ )  شید دخت 

 

۱۲۹۳ )  شیدا 

 ۱۲۹۴ )  شیدرخ 

 ۱۲۹۵ )  شیدگل 

 ۱۲۹۶ )  شیدمهر 

 

۱۲۹۷ )  شیدنوش 

 ۱۲۹۸ )  شیدوش 

 ۱۲۹۹ )  شیدک 

 ۱۳۰۰ )  شیرا 

۱۳۰۱ )  شیرات 

 ۱۳۰۲ )  شیرازه 

 ۱۳۰۳ )  شیرجهان 

 ۱۳۰۴ )  شیرلی  

۱۳۰۵ )  شیرین 

 ۱۳۰۶ )  شیرین بانو 

 ۱۳۰۷ )  شیرین بر 

 ۱۳۰۸ )  شیرین دخت  

۱۳۰۹ )  شیرینک 

 ۱۳۱۰ )  شیفته 

 ۱۳۱۱ )  شیمتَه 

 ۱۳۱۲ )  شیوا 

۱۳۱۳ )  شیوا دخت 

 ۱۳۱۴ )  شیوه 

 ۱۳۱۵ )  شکرانه 

 ۱۳۱۶ )  شکرریز 

 

۱۳۱۷ )  شکرین 

 ۱۳۱۸ )  شکفته 

 ۱۳۱۹ )  شکوفا 

 ۱۳۲۰ )  شکوفه 

 

۱۳۲۱ )  شکوفه خاتون 

 ۱۳۲۲ )  شکوه آفرین 

 ۱۳۲۳ )  شکوه ناز 

 ۱۳۲۴ )  شکیبا  

۱۳۲۵ )  صاباح 

 ۱۳۲۶ )  صاباح گل 

 ۱۳۲۷ )  صاباح گول 

 ۱۳۲۸ )  صاحب جان  

۱۳۲۹ )  صادیدتا 

 ۱۳۳۰ )  صارومتا 

 ۱۳۳۱ )  صارومتا 

 ۱۳۳۲ )  صافی 

۱۳۳۳ )  صایورتا 

 ۱۳۳۴ )  صبا 

 ۱۳۳۵ )  صبائین 

 ۱۳۳۶ )  صباحی 

۱۳۳۷ )  صبح رنگ 

 ۱۳۳۸ )  صبح روجا 

 ۱۳۳۹ )  صبح گل 

 ۱۳۴۰ )  صبح گون 

 

۱۳۴۱ )  صبح گونه 

 ۱۳۴۲ )  صبح ناز 

 ۱۳۴۳ )  صبرناز 

 ۱۳۴۴ )  صبرینه 

 

۱۳۴۵ )  صبریّه 

 ۱۳۴۶ )  صبور 

 ۱۳۴۷ )  صِپیتا 

 ۱۳۴۸ )  صحرا  

۱۳۴۹ )  صِحو 

 ۱۳۵۰ )  صدارت 

 ۱۳۵۱ )  صداقت 

 ۱۳۵۲ )  صدّیقه  

۱۳۵۳ )  صدف 

 ۱۳۵۴ )  صِرا 

 ۱۳۵۵ )  صغی یا 

 ۱۳۵۶ )  صفا  

۱۳۵۷ )  صلابت 

 ۱۳۵۸ )  صنم بانو 

 ۱۳۵۹ )  صنم جهان 

 ۱۳۶۰ )  صنم خاتون 

۱۳۶۱ )  صنم دخت 

 ۱۳۶۲ )  صنم رو 

 ۱۳۶۳ )  صنم گل 

 ۱۳۶۴ )  صنم گون  

۱۳۶۵ )  صنم ناز 

 ۱۳۶۶ )  صَوتَه 

 ۱۳۶۷ )  صُورتا 

 ۱۳۶۸ )  صورتی  

۱۳۶۹ )  صُولَمَه 

 ۱۳۷۰ )  صوما 

 ۱۳۷۱ )  صِوی 

 ۱۳۷۲ )  صیپورا 

۱۳۷۳ )  صیرتا 

 ۱۳۷۴ )  طراوت 

 ۱۳۷۵ )  طرب 

 ۱۳۷۶ )  طرّه  

۱۳۷۷ )  طرّه خاتون 

 ۱۳۷۸ )  طرفه 

 ۱۳۷۹ )  طلا خاتون 

 ۱۳۸۰ )  طلا دخت 

 

۱۳۸۱ )  طلا گون 

 ۱۳۸۲ )  طلا ناز 

 ۱۳۸۳ )  طلا( تلا) 

 ۱۳۸۴ )  طلابانو  

۱۳۸۵ )  طلامان 

 ۱۳۸۶ )  طلایه 

 ۱۳۸۷ )  طلایی 

 ۱۳۸۸ )  طلعت  

۱۳۸۹ )  طلوع 

 ۱۳۹۰ )  طلیعه 

 ۱۳۹۱ )  طنّاز 

 ۱۳۹۲ )  طنین 

۱۳۹۳ )  طوبی 

 ۱۳۹۴ )  طینت 

 ۱۳۹۵ )  ظفر دخت 

 ۱۳۹۶ )  عارپِلا  

۱۳۹۷ )  عاریسیه 

 ۱۳۹۸ )  عاریسیکَه 

 ۱۳۹۹ )  عام دوسی ( عم دوسی ) 

 ۱۴۰۰ )  عایشه 

 

۱۴۰۱ )  عَجوناز 

 ۱۴۰۲ )  عَجونوش 

 ۱۴۰۳ )  عِدِن 

 ۱۴۰۴ )  عروس 

 

۱۴۰۵ )  عروسک 

 ۱۴۰۶ )  عزیز نگار 

 ۱۴۰۷ )  عزیزی 

 ۱۴۰۸ )  عَسری  

۱۴۰۹ )  عسل 

 ۱۴۱۰ )  عسل 

 ۱۴۱۱ )  عُشرات 

 ۱۴۱۲ )  عطر بیز  

۱۴۱۳ )  عطرگل 

 ۱۴۱۴ )  عطری 

 ۱۴۱۵ )  عطرین 

 ۱۴۱۶ )  عطیفه  

۱۴۱۷ )  علیّه 

 ۱۴۱۸ )  عنبر 

 ۱۴۱۹ )  عنبر سارا 

 ۱۴۲۰ )  عنبر طلا  

۱۴۲۱ )  عنبرگل 

 ۱۴۲۲ )  عنّابی 

 ۱۴۲۳ )  عودین 

 ۱۴۲۴ )  غازایاقی  

۱۴۲۵ )  غروب 

 ۱۴۲۶ )  غزال 

 ۱۴۲۷ )  غزاله 

 ۱۴۲۸ )  غزل 

۱۴۲۹ )  غمزه 

 ۱۴۳۰ )  غمزه 

 ۱۴۳۱ )  غَمَنه 

 ۱۴۳۲ )  غنچه  

۱۴۳۳ )  غنچه باشی 

 ۱۴۳۴ )  غنچه بانو 

 ۱۴۳۵ )  غنچه بو 

 ۱۴۳۶ )  غنچه بید  

۱۴۳۷ )  غنچه پری 

 ۱۴۳۸ )  غنچه خاتون 

 ۱۴۳۹ )  غنچه خند 

 ۱۴۴۰ )  غنچه دخت 

 

۱۴۴۱ )  غنچه دوسی 

 ۱۴۴۲ )  غنچه رو 

 ۱۴۴۳ )  غنچه سا 

 ۱۴۴۴ )  غنچه سبز 

۱۴۴۵ )  غنچه گل 

 ۱۴۴۶ )  غنچه گل 

 ۱۴۴۷ )  غنچه ناز 

 ۱۴۴۸ )  غنچه یاس 

۱۴۴۹ )  غنچک 

 ۱۴۵۰ )  غوغا 

 ۱۴۵۱ )  فافا 

 ۱۴۵۲ )  فافا دخت  

۱۴۵۳ )  فانوس 

 ۱۴۵۴ )  فانوس 

 ۱۴۵۵ )  فانیذ 

 ۱۴۵۶ )  فَتَن 

۱۴۵۷ )  فتنه 

 ۱۴۵۸ )  فدا 

 ۱۴۵۹ )  فر خاتون 

 ۱۴۶۰ )  فر گل 

۱۴۶۱ )  فرآسا 

 ۱۴۶۲ )  فرآوا 

 ۱۴۶۳ )  فرا چِهر 

 ۱۴۶۴ )  فراچِهر 

 

۱۴۶۵ )  فرازنده 

 ۱۴۶۶ )  فرافزا 

 ۱۴۶۷ )  فرانه 

 ۱۴۶۸ )  فرانی  

۱۴۶۹ )  فرانک 

 ۱۴۷۰ )  فربانو 

 ۱۴۷۱ )  فربو 

 ۱۴۷۲ )  فرتاج  

۱۴۷۳ )  فرتاک 

 ۱۴۷۴ )  فَرتو 

 ۱۴۷۵ )  فرجان 

 ۱۴۷۶ )  فرچهر  

۱۴۷۷ )  فرح انگیز 

 ۱۴۷۸ )  فرح بانو 

 ۱۴۷۹ )  فرح جو 

 ۱۴۸۰ )  فرح دخت 

۱۴۸۱ )  فرح ناز 

 ۱۴۸۲ )  فرح نوش 

 ۱۴۸۳ )  فرح وش 

 ۱۴۸۴ )  فرخ چهر 

۱۴۸۵ )  فرخ رو 

 ۱۴۸۶ )  فرخ ماه 

 ۱۴۸۷ )  فرخنده بخت 

 ۱۴۸۸ )  فرخنده چهر 

۱۴۸۹ )  فرخنده رای 

 ۱۴۹۰ )  فرخی 

 ۱۴۹۱ )  فرد آیین 

 ۱۴۹۲ )  فردخت 

۱۴۹۳ )  فردیس 

 ۱۴۹۴ )  فرّه تاج 

 ۱۴۹۵ )  فَرَشت 

 ۱۴۹۶ )  فَرَشت 

۱۴۹۷ )  فرشته بانو 

 ۱۴۹۸ )  فرشته رو 

 ۱۴۹۹ )  فرگون 

 ۱۵۰۰ )  فرگون 

۱۵۰۱ )  فرگونه 

 ۱۵۰۲ )  فرناز 

 ۱۵۰۳ )  فرنگار 

 ۱۵۰۴ )  فرنگیس  

۱۵۰۵ )  فَرنو 

 ۱۵۰۶ )  فرنوش 

 ۱۵۰۷ )  فرنی 

 ۱۵۰۸ )  فرِنی 

۱۵۰۹ )  فرنیاز 

 ۱۵۱۰ )  فَرواگین 

 ۱۵۱۱ )  فَرواگین 

 ۱۵۱۲ )  فَرواگین 

۱۵۱۳ )  فروز خاتون 

 ۱۵۱۴ )  فروزآفرین 

 ۱۵۱۵ )  فروزان 

 ۱۵۱۶ )  فروزبخت  

۱۵۱۷ )  فروزجهان 

 ۱۵۱۸ )  فروزنده 

 ۱۵۱۹ )  فروزه 

 ۱۵۲۰ )  فروزی

/ 1 نظر / 145 بازدید