فواید کوه نوردی برای انسان

فواید کوهنوردی

فواید کوهنوردی

1-جلوگیری ازبروز انواع سکته‌ها : کوهنوردی باعث افزایش پمپاژ وبرون‌دهی خون ازقلب به میزان 20%می‌شود که این امر ،‌باعث بالارفتن ضربان قلب از72باربه120باردردقیقه شده که منجربه سرعت یافتن جریان خون دررگ‌ها وجلوگیری ازلخته شدن خون دررگ‌هاومویرگ‌ها می‌شود وحتما می‌دانید که مهمترین عامل بروزسکته نیز ، لخته شدن خون دررگ‌هاومویرگ‌هامی‌باشد .

2-بازشدن مویرگ‌های بدن : کوهنوردی سبب می‌شود ظرفیت مویرگ‌هااز15/ به95/ افزایش یافته وبدین طریق ، اکسیژن وموادغذایی درنقاط مختلف بدن باسرعت بیشتری توزیع شود وباکیفیتی بهتربه مغز وعضلات وهمچنین احشاء‌داخلی بدن برسد .

3-زیادشدن میزان خون درعضلات : کوهنوردی باعث 20برابرشدن میزان خون موجوددرعضلات می‌شودکه همین امر ، باعث رسیدن غذای بیشتربه عضلات وقوی‌ترشدن آن‌هامی‌گردد .

4-افزایش ظرفیت ریه ها : کوهنوردی باعث می‌شود ظرفیت ریه‌هاوهمچنین توان تهویه آن‌هاافزایش پیداکندوبه همین دلیل است که یک کوهنورد خوب ، دونده خوبی نیزهست .

5-جلوگیری ازبیماری نقرس : ورزش کوهنوردی ازایجادرسوباتدرمفاصل وتاندون‌هاکه باعث بیماری نقرس می‌شود جلوگیری می‌نماید .

6-جلوگیری ازبیماری قندخون : کوهنوردی باعث افزایش سوخت وسازبدن می‌شود که این امرباعث مصرف شدن قنداضافی موجوددربدن شده وازایجادبیماری قندخون جلوگیری می‌کند .

7-ازبین رفتن چربی‌های اضافی بدن بویژه درناحیه شکم وجربی‌های زیرپوست : کوهنوردی مصرف کالری بدن راتا3برابرافزایش می‌دهد که این امر باعث مصرف چربی‌های ذخیره شده دربدن می‌شود

8-تقویت اعصاب وافزایش سلامت روحی –روانی : ورزش کوهنوردی چون درطبیعت انجام می‌شود ، ضمن برخوردارنمودن انسان ازفضای بکر طبیعت وهوای پاک وسالم ، استفاده ازآب سالم چشمه‌ساران درکوهها ، ودوری ازآنواع آلودگی‌های صوتی ، تنفسی و …. باخارج ساختن اتنسان ازفشارهای روحی – روانی زندگی شهری ، باعث سلامت اعصاب وروان فردنیزمی‌گردد. . ورزش وتحرّک ، رمز سلامتی است ویکی ازپرتحرک‌ترین ورزش‌ها ، کوهنوردی است

 

مطلب دوم

فواید کوهنوردی

1-بازشدن مویرگ‌های بدن : کوهنوردی سبب می‌شود ظرفیت مویرگ‌هااز15/ به95/ افزایش یافته وبدین طریق ، اکسیژن وموادغذایی درنقاط مختلف بدن باسرعت بیشتری توزیع شود وباکیفیتی بهتربه مغز وعضلات وهمچنین احشاء‌داخلی بدن برسد .

 

2-زیادشدن میزان خون درعضلات : کوهنوردی باعث 20برابرشدن میزان خون موجوددرعضلات می‌شودکه همین امر ، باعث رسیدن غذای بیشتربه عضلات وقوی‌ترشدن آن‌هامی‌گردد .

3- افزایش ظرفیت ریه ها : کوهنوردی باعث می‌شود ظرفیت ریه‌هاوهمچنین توان تهویه آن‌هاافزایش پیداکندوبه همین دلیل است که یک کوهنورد خوب ، دونده خوبی نیزهست .

4- جلوگیری ازبیماری نقرس : ورزش کوهنوردی ازایجادرسوبات درمفاصل وتاندون‌هاکه باعث بیماری نقرس می‌شود جلوگیری می‌نماید .

5- جلوگیری ازبیماری قندخون : کوهنوردی باعث افزایش سوخت وسازبدن می‌شود که این امرباعث مصرف شدن قنداضافی موجوددربدن شده وازایجادبیماری قندخون جلوگیری می‌کند .

6- ازبین رفتن چربی‌های اضافی بدن بویژه درناحیه شکم وجربی‌های زیرپوست : کوهنوردی مصرف کالری بدن راتا3برابرافزایش می‌دهد که این امر باعث مصرف چربی‌های ذخیره شده دربدن می‌شود

7- تقویت اعصاب وافزایش سلامت روحی –روانی : ورزش کوهنوردی چون درطبیعت انجام می‌شود ، ضمن برخوردارنمودن انسان ازفضای بکر طبیعت وهوای پاک وسالم ، استفاده ازآب سالم چشمه‌ساران درکوهها ، ودوری ازآنواع آلودگی‌های صوتی، تنفسی و …. باخارج ساختن اتنسان ازفشارهای روحی – روانی زندگی شهری ، باعث سلامت اعصاب وروان فردنیزمی‌گردد. . ورزش وتحرّک ، رمز سلامتی است ویکی ازپرتحرک‌ترین ورزش‌ها ، کوهنوردی است

 

فواید تربیتی ( روانی - اجتماعی )
• جمع گرایی ( تعاون ) و ایجاد صمیمیت در شرایط سخت
• ایثار و از خود گذشتگی
• صبر و مقاومت
• اتکاء به نفس
• تزکیه نفس
• تکمیل اوصاف و خصائل اخلاقی و کسب ملکات فاضله
• پرورش توان مدیریت ، سرپرستی و رهبری
• پرورش و پذیرش احترام به قوانین گروهی و اجتماعی
· فواید پرورشی ( جسمانی )
منظور از همه ورزشها و بازیها جلوگیری از خمودگی ، افسردگی و پیری زود رس بوده ولی اندام و ماهیچه های ورزیده که در ورزشهای ایستا بدست می آید کافی نیست ، بلکه شادابی تن و روان باید با هم باشد که این مهم در ورزش کوهنوردی و کوهپیمایی حاصل می شود .
• رشد و نمو قوا و برقراری سلامت ( تقویت قوای جسمانی بدن )
• تناسب اندام ( حفظ تناسب )
• چالاکی و مهارت
• تنفس های با ارزش ( تنفس عمیق و منظم ، تنفس هوای پر اکسیژن )
• تقویت عضلات دست و پا و بدن سازی
• فراگیری حفظ تعادل در شرایط سخت
• تقویت و آرامش اعصاب ( ایجاد هماهنگی بین اعصاب و عضلات )
• تنظیم دستگاههای گردش خون ، هاضمه ، تنفس
• ایجاد استقامت در برابر فشارهای جسمی و کمبودها در شرایط سخت

 

 

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید