میدان مانا واقع در شهر ربط (سردشت)

مه یدانی ماننای شاری ره به ت،،،،، میدان مانا واقع در شهر زیبای ربط

/ 3 نظر / 9 بازدید
یک دوست

کاکا چوته بو عراقن؟

یک دوست

کاکا جینابیت خه لقی پیرانشاری یا سه رده شت یه مه ها باد؟

یک دوست

کوته که ت زور جووانا