مەلا عەبدولعەزیزی واعظی کۆیی/ سەردەشتی

1 بیان مبهمات القرآن : در این کتاب از سورە بقرە تا سورة ناس توضیح دادە شده، سال 1322 خورشیدی نوشتە شده، 60 صفحە میباشد، اندازە آن 1320می باشد.
2 مفردات القرآن: این کتاب در مورد 4040 کلمە قرآن نوشتە شدە است و سال 1345 خورشیدی نوشتە شده.
3 رسالة قرآن شناسی: در مورد چگونگی سورەهای قرآن نوشتە شدە است. سال 1346 خورشیدی نوشتە شده.
4 شرح الغات مشکل قرآن: در رابطە با 1000 کلمة قرآنی توضیح دادە است، 58 صفحە میباشد، در اندازة 5/1320 سانتیمتر.
5 رسالة تجوید قرآن مجید: در رابطە با علم تجوید بحث شدە است، تاریخ تألیف ندارد.
6 شرح و حاشیە بر منظومة علم تجوید از علامە قزلجی: سال 1354 نوشتە شده.
7 الاحادیث الصحاح: در این کتاب 366 حدیث با شرح عربی در 58 صفحە آمدە است، سال 1351 خورشیدی در اندازة 1118 سانتیمتر بە پایان رسیده.
8 رسالة ثلاثیات و اربعیّات و خمسیّات: این کتاب در رابطە با علم حدیث نوشتە شدە و در سال 1397 هجری قمری بە پایان رسیده.
9 رسالة الاحادیث الصحیحە من الجامع اوّلها مَن: در این رسالە واعظی بااستفادە از کتاب الجامع الصغیر جلال الدین سیوطی احادیثی را کە با (مَن) آغازشدە اند، شرح و توضیح دادەاند.
10 رسالة صد حدیث مصدّرە بە (لا'): در زیر هر حدیث کە با حرف (لا) آغازشدە شرحی بە صورت لطایف و اشعار خود آراستە است.
11 شرح الاحادیث القدسیّە الاربعینیّة: این کتاب کە توسط ملاعلی قادری نوشتە شده، واعظی چهل حدیث قدسی را در آن کتاب با شرح و توضیح تدوین نمودە است، سال 1338 خورشیدی بە پایان رسیدە است.
12 رسالة الامام و المأموم: موضوع آن در رابطە با چگونگی ارتباط امام و مأموم و شرایط صحت اقتدا بە امام میباشد. این رسالە بە زبان عربی و در سال 1352خورشیدی نگاشتە شدە است.
13 ترجمە و توضیح رسالة تیمّم: این رسالە از کتب فقهی معتبر گردآوری و بە فارسی ترجمە شدە است.
14 رسالة فی مبحث التیمّم: استاد واعظی دیدگاە مذهب ابوحنیفە را با شافعی در خصوصص تیمّم با هم مقایسە نمودە است، سال 1348 خورشیدی در اندازة 5/105/14 سانتیمتر نوشتە شدە است.
15 سیپارة سعادت: در خصوص ماە مبارک رمضان و عبادات و عادات این ماە پر برکت بحث نمودە است و 30 فصل است.
16 رسالة در باب قربانی: رسالەای است در باب ذبح شرعی و قربانی کردن درنسخەای باابعاد 1521 سانتیمتر نگارش شدە است.
17 الفتاوی المختصرة من کتاب الزکاة: رسالة فقهی است کە با استفادە از فتاوی (شیخ ابن حجر) و نیز فتاوی (رملی) هیجدە فتوی را در مسایل زکات طبق مذهب شافعی بررسی و شرح نمودە است.
18 رسالەای در مسئلە آب: این رسالە در سال 1339 شمسی نوشتە شدە واندازە آن 5/215/16 سانتیمتر میباشد.
19 مختصرالمیزان الکبری شیخ شعرانی: واعضی آنچە مذاهب اربعە بر آن اجماع و اتفاق دارند از این کتاب انتخاب کردە و در 54 صفحە تدوین و تنظیم نمودە است و در سال (1362 ە ق 1321 ش) بە اتمام رسیدە است.
20 ترجمە و توضیح رسالة قرض الانوار: این کتاب نرجمە کتاب (انوار)جمال الدین یوسف بن ئیبراهیم اردبیلی شافعی میباشد. در رابطە با قرض نوشتە شدە است. در سال 1347 خورشیدی آن را تدوبن نمودە است.
21 ترجمة مناسک الحج از ملاعەبدولکەریم مدرس: استاد واعظی این کتاب را ازعربی بە فارسی برگرداندە است و در سال 1351 خورشیدی تمام شدە است.
22 ترجمە (دابە ش کردنی میرات بە گورجی): این کتاب شرح منظومەای درعلم فرایض (ارث) از آن ق علامە شهیر ملا علی قزلجی است. کە بە زبان کردی با نثرمتین توسط شیخ عبدالرؤف نقشبندی و در سال (1392 ە ق 1351 ش) در 82صفحە نوشتە شدە است و ابعاد آن 5/1822 سانتیمتر میباشد.
24 مختصر کتاب (مختصر کتاب (دابە ش کردنی میرات بە گورجی): استادواعظی ضمن ترجمة کتاب از کردی بە فارسی بار دیگر آن را بصورت خلاصە نوشتە است. این اقتباس در سال (1392 ە ق 1351 ش) در اندازە 5/95/12 سانتیمترنوشتە شدە است.
25 ترجمة رسالەای عربی در بیان (حسب و نسب پیامبر و خُلق و خوی ایشان): این رسالە تا نصف کتاب یعنی 24 صفحە بە زبان کردی ترجمە شدە است، سال ترجمە آن مشخص نیست و ابعاد آن 145/20 سانتیمتر میباشد.
26 حواشی بر (ای شده) شیخ معروف نودهی: این منظومە بە پارسی شامل 211 بیت و در وصف حضرت رسول (ص) سرودە شدە کە استاد واعظی بر آن حاشیە نوشتە است، این حواشی در سال (1395 ە ق 1354 ش) بە پایان رسیده.
27 حواشی بر قصیدة بردیە امام بوصیری: این قصیدە شامل 171 بیت میباشد و در ابعاد 215/13 سانتیمتر میباشد. استاد واعظی واژگان ثقیل راشرح داده، سال (1398 ە ق 1357 ش) آن را نوشتە است.
28 ترجمة فتوحات الاسلامیّه: این کتاب نوشتة سید ئەحمەد بن زینی دحلان میباشد کە استاد واعظی آن را ترجمە نمودە است.
29 ترجمة فتوج الشام، نوشتة محمّد بن عمر واقدی: این کتاب در دو جلدترجمە شدە است. سال (1372 ە ق 1331 ش) بە پایان رسیدە و ابعاد آن 5/2218 سانتیمتر میباشد.
30 ترجمة فتوح سوادالعراق نوشتة محەمەد بن واقدی کە توسط استاد واعظی در سال (1386 ە ق 1345 ش) ترجمە شدە است در سال (1415 ە ق ـ1374 ش) توسط آقای نادر کریمیان سردشتی مقدمە و تصحیح و تعلیقات بسیارپرارزش و جامعی بر این کتاب شدە و بە زیور طبع آراستە شدە است.
31 عقائد مسلمانان اهل سنت و جماعت: از آثار کلامی مرحوم واعظی میباشد کە در بیان مسائل خلافی اعتقادات اهل سنت و جماعت با سایر فرق مذهبی آمدە است، تاریخ تألیف ندارد، در ابعاد 5/1320 سانتیمتر تدوین وتنظیم شدە است.
32 رسالة صد سؤال و صد جواب واعظی: این کتاب شامل مسائل فقهی واعتقادی میباشد و در 60 صفحە و با ابعاد 5/75/10 سانتیمتر تنظیم گشتە است.
33 شرح گناهان کبیره: در این رسالە استاد واعظی 70 گناە کبیرە را بر شمردە وتوضیح داده، سال (1386 ە ق 1345 ش) بە زبان فارسی در ابعاد 1421سانتیمتر تدوین یافتە است.
34 ترجمة سفینة النجاة فی اصول الدین و الفقه: این کتاب نوشتة شیخ سالم بن سمیر حضرمی و در باب اصول دین و فقە بر مذهب امام شافعی میباشد. سال (1398 ە ق 1357 ش) بە فارسی ترجمە شدە است و ابعاد آن 1422 سانتیمترمی باشد.
35 ترجمة الاربعین فی اصول الدین: نویسندة این کتاب امام محەمەد غزالی میباشد کە استاد واعظی آن را از عربی بە فارسی برگرداندە است، 366 صفحە است و سال (1373 ە ق 1332 ش) تمام شدە است.
36 ترجمة جواهر الایمان: این کتاب را کە نوشتة حاج سیدئیبراهیم ارزرومی میباشد، استاد واعظی سال (1375 ە ق 1334 ش) آن را از زبان عربی بە فارسی برگرداندە است. این کتاب شامل 52 مسئلە عقیدتی و براساس مذهب امام شافعی میباشد.
37 حواشی بر التبصرة: این کتاب نوشتە جلال الدین سیوطی میباشد کە استادواعظی 155 بیت آن را با توضیحات، اصطلاحات و شرح لغات آن در حاشیە میآورد. سال (1364 ە ق 1323 ش) این حاشیە را نوشتە است.
38 مختصر عقاید الاسلامیّة: نویسندة آن سید ئەحمەد نودهی برزنجی میباشدکە مرحوم واعظی بە صورتی کە بە متن اصلی لطمەای وارد نشود آن را خلاصە نمودە است و د سال (1365 ە ق 1324 ش) آن را در ابعاد 5/1320 سانتیمترنوشتە است.
39 رسالة طبی واعظی: استاد واعظی در این رسالە فوائد انواع میوە جات وغذاها را بر شمردە است. سال (1397 ە ق 1356 ش) آن را در ابعاد 115/16سانتیمتر نوشتە است.
40 ترجمة اتمام الدرایة القرا و النقایة: نویسندة عربی این کتاب عەبدولڕەحمان جلال الدین سیوطی میباشد کە استاد واعظی در 38 صفحە آن را بە فارسی برگرداندە است و سال (1393 ە ق 1352 ش) آن را تمام کردە است، ابعاد این ترجمە 5/75/9 سانتیمتر میباشد.
41 مختصرالتأویل من کامل التعبیر: کتاب در رابطە با علم تعبیر خواب میباشد، سال (1398 ە ق 1357 ش) آن را نوشتە است. ابعاد 195/16سانتیمتر میباشد.
42 تعبیر خواب (دفتر دوّم) : دفتر دوم از کتاب تعبیر خواب استاد واعظی میباشد، کە در ابعاد 5/125/17 سانتیمتر تنظیم و تدوین شدە است.
43 تعبیرالمنام مختصر کتاب تعطیر الانام نابلسی: استاد واعظی آن را در 100صفحە خلاصە نمودە است و در ابعاد 1721 سانتیمتر تنظیم شدە است.
44 کتاب آداب الطُرق: این کتاب متن آن در زمینة اعتقادات و عبادات و مسائل فقهی در تصوف و علم طب است کە بە دو شیوة زبان عربی و فارسی بە نگارش درآمدە است، 700 صفحە میباشد و در سال (1374 ە ق 1333 ش) بە پایان رسیدە است.
45 فصول المکتوب لحصول المطلوب: این کتاب بە دو زبان عربی و فارسی نوشتە شدە کە مسائل اسلامی و ادبی را در خود جای دادە است.
46 الفصول المطلوبه: استاد واعظی این کتاب را بە زبان عربی نگاشتە است. شامل 12 فصل و مقدمە و خاتمە است. ابعاد آن 135/20 سانتیمتر میباشد.
47 کتاب المسائل: بە دو زبان عربی و فارسی نگاشتە شدە و شامل 206 مسئلە اجتماعی، ادبی، فقهی، حدیث، تفسیر، شعر و نوادر و... میباشد.
48 رسالة صد مسئله: این کتاب حاوی موضوعات گوناگون فقهی و دینی واجتماعی و ادبی میباشد سال (1352 ە ق 1311 ش) تدوین و تألیف شدە است، ابعاد این نسخە 5/195/13 میباشد.
49 کتابی بدون عنوان از واعظی: این کتاب، در چهار باب و 40 فصل تنظیم شدە است.
50 شرح معراج العروض: این کتاب را غیاث الدین رامپوری نوشتە است کە استاد واعظی این شرح را در سال (1333 ە ق 1292 ش) در سن 20 سالگی تنظیم نمودە است.
51 شرح و حواشی بر قصائدالعربیّه: استاد واعظی بر 23 قصیدە عربی شرح وحواشی داشتەاند. کە در سال (1354 ە ق 1313 ش) نوشتە است.
52 حواشی بر حاشیة قزلجی بر کتاب تصریف ملاّ علی: استاد واعظی در این کتاب بر حواشی خلاصە شدة قزلجی شرح نوشتە است. این حواشی در سال (1335 ە ق 1294 ش) نوشتە شدە است.
53 حواشی بر مختارالصّحاح: نوشتة امام محەمەد بن ابی بکر رازی کە استادواعظی بە دو زبان پارسی و عربی بر نسخة چاپی آن حاشیە نوشتە است.
54 ترجمة آداب المتعلّمین: این کتاب در مورد چگونگی مطالعه، رفتار بە استادو همدرسان، تشویق بە طلب علم و... میباشد. اصل این کتاب منسوب بە خواجە نصیرالدین طوسی میباشد.
55 مختصر کشکول شیخ بهایی: این کتاب شامل حکایت و نوادر و علوم واخبار و امثلە و اشعار میباشد بە دو زبان فارسی و عربی کە تاریخ کتابت ندارد.
56 دیوان اشعار واعظی (دفتر اول) : این دفتر استاد واعظی شامل 2500 بیت شعر بە سە زبان عربی، فارسی و کردی میشود و ابعاد آن 5/11 5/17 سانتیمترمی باشد.
57 دیوان اشعار واعظی (دفتر دوم) : این کتاب نیز بە سە زبان عربی، فارسی وکردی نگاشتە شدە است.
58 مفردات واعظی: این کتاب را استاد واعظی سال (1394 ە ق 1353 ش) بە پایان رسانیدە است.
59 قصاید واعظی: این دفتر شامل قسمتی از کلیات اشعار واعظی بودە وقصاید کردی و فارسی در آن گنجاندە شده.
60 خطابەهای واعظی: این دفتر شامل 45 خطبە میباشد کە توسط استادواعظی جمع آوری شدە است.
61 لطایف واعظی: این کتاب شامل 1000 لطیفة اخلاقی، ادبی، تاریخی، هنری و هجو میباشد. در سال (1389 ە ق 1347 ش) نگاشتە شدە است.
62 رسائل واعظی: حدود 60 نامة مهم از استاد واعظی گردآوری شدە است.
63 کشکول الواعظی: (هِمَّت الرّجال) : در این کتاب ارزشمند کە از برجستە ترین آثار واعظی است و از بهترین منابع تاریخ معاصر کردستان بویژە سردشت میباشدکە در آن از صدها حادثە و اتفاق سیاسی و اجتماعی و مذهبی سخن بمیان آمدە است کە در صورتیکە بە زیور طبع آراستە گردد اتفاقات زیادی کە بصورت مبهم ماندە است مشخص میشود. از جملە اتفاقات تاریخی مانند حملة روسها بە سردشت و وضعیت اجتماعی بسیاری از هنرمندان و شاعران دورة ایشان برای علاقمندان آشکار میگردد. این کتاب در 400 صفحە و در ابعاد 5/16 21سانتیمتر نوشتە شدە است. سال (1377 ە ق 1336 ش) نوشتە شدە است.
64 حج نامة واعظی: در این کتاب استاد واعظی شرح حال خود را در مسافرت بە حجاز و حوادث و اتفاقاتی کە در آنجا برای ایشان رُخ دادە را نوشتە کە در 120صفحە تنظیم شدە است. ابعاد این کتاب 5/9 5/16 سانتیمتر میباشد.
65 سفر نامة واعظی: در این سفر نامە بسیاری از سفرهای استاد واعظی بە شهرهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان آمدە است کە حاوی نکات بسیارمهم از مسایل اجتماعی و اخلاقی و عقیدتی از زندگانی آن مرحوم میباشد. در 53صفحە تنظیم و تدوین شدە است. استاد واعظی بدلایلی نتوانستە این کتاب را بە پایان برساند. ابعاد آن 5/15 10 سانتیمتر میباشد.
66 مجموعە یادداشتها و خاطِرات واعظی: این مجموعە شامل یادداشتهای شخصی، مطالبی در رابطە با مسائل علمی، فقهی، خاطرە و حوادث روزانه، اشعارو مسائل اجتماعی و سیاسی دوران حیات خودش میباشد.
67 وصیت نامە واعظی: مرحوم واعظی سە نسخە وصیت نامة جداگانە نوشتە است کە بیشتر بە احوال شخصیّە و بیان و تشریح ترکة ایشان و امور مالی اختصاص دارد. نسخة نخست آن در 14 صفحە تنظیم شدە است و ابعاد آن 5/11 5/17سانتیمتر میباشد کە در 21-08-1356 شمسی نوشتە شدە و دو نسخة دیگر با همان پسبک بە سال 1357 ش تنظیم شدە است. یعنی سە ماە قبل از فوت ایشان نگاشتە شدە است.

/ 0 نظر / 361 بازدید