رئیس شورای شهر پیرانشهر از تجربیات دوره سوم سخن می گوید

رئیس شورای شهر دوره سوم پیرانشهر از پنج سال تلاش سخن می گوید

سید محمود حسینی مقدم 

مدرک: کارشناسی برنامه ریزی

سوابق کاری : 30 سال شاغل در آموزش و پرورش از سال 1358

هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی  پیرانشهر

عضو سومین دور شورای اسلامی شهر پیرانشهر(5 سال رئس شورای اسلامی شهر پیرانشهر)

 

 

"مدیریت شهری"

 

مدیریت شهری مقوله پیچیده ای است که باسایرمدیریتهاچون مدیریت صنعتی،بازرگانی ،آموزش وغیره متفاوت است اماچندسال خدمت دراین مدیریت این تجربه رابرای مابه دنبال داردکه جداازشاخص های مدیریتی که درهرعضوشورا بایدوجودداشته باشد،علم آگاهی وشناخت برساختارهای شهری وتجربه ازضروریات اساسی است که باید درمجموعه شورای اسلامی شهروجودداشته باشدازکارهای عمده ومهم که شورای شهردردورسوم باآن دست وپنجه نرم کرده است :

(به تصویب رساندن نقشه جامع ،تصویب ایجادکارخانه بازیافت زباله وهماهنگی وهمکاری لازم باآن ،انتقال سایت زباله به نزدیک کارخانه بازیافت ،تعریض خیابانهادرجاده سردشت وشین آباد،اصلاح تقاطع ومعابرشهری،راه اندازی دانشگاه آزادوهمکاری باهیئت مؤسس ،ادامه همکاری بادانشگاه پیام نور،اصلاح فلکه ها وتابلوهای راهنمایی ورانندگی ازجمله نصب چراغ قرمزدرچهارراهها،سنگ فرش نمودن پیاده روها،همکاری بادستگاههای ذیربط ازجمله شبکه بهداشت ودرمان ،محیط زیست،دامپزشکی،بازرگانی ،اداره گاز،آب وفاضلاب شهری ،مدارس ،دستگاههای دولتی وغیردولتی ،ایجادمقدمات واحدصدورگواهینامه ،همکاری بامسئولین دررسمی شدن مرزتمرچین که براقتصادملی تأثیربسزایی دارد،جدولگذاری،آماده سازی وآسفالت معابر،راه اندازی ترمینال جنوب وساخت ساختمان جدیدترمینال شهرستان درشمال شهر وایجادپارک درسه نقطه شهری.)

بااین وجودکم وکاستی های زیادی رادرشهرمشاهده می کنیم که می توانیم دردوشبکه تقسیم بندی کنیم :(بعضی ازاین مشکلات می تواند بدون هیچ هزینه ای فقط باخواست مردم صورت گیرد چون رفع سدمعبردرمعابرعمومی وبرداشتن سایبانها وتوجه لازم به ساماندهی زباله وتوجه به توصیه شهرداری

وبعضی ازآنهانیازبه بودجه لازم برای اصلاح وزیبایی شهرداردچون پل وزیرگذرها دربعضی ازمناطق شهروافزایش سرانه فضای سبز.

مشکل بسیاراساسی که درشهردیده می شودبعضی ازمالکین فضاهای ملکی خودرابدون اجازه شهرداری گذربندی وغیرقانونی به فروش می رسانندکه تأثیربسیارمنفی برساختاراصولی شهرسازی گذاشته وهمواره یک مشکل اساسی رابوجودآورده است ومردم هم دراین موردهمیشه منتقدهستندولی این ازمواردی بوده است که کارشورا وشهرداری رازیرسؤال برده است بطوری که ازآنهاچهره های ناموفق بوجودآورده است دخالت نسنجیده وپنهان بعضی ازافرادخودبرمدیریت شهری سایه افکنده است وعلیرغم آنکه وضع بسیاری ازخانواده ها ازلحاظ معیشتی تغییرپیداکرده اندامافرزندان خودرا درکسوت رنج وزجربه بی اعتمادی می نگرند.

می خواهم خیلی راحت بگویم که بامشارکت کافی مردم ودلسوزی دست اندرکاران شهری درخورشأن مردم شریف وبزرگوارپیرانشهرخواهیم داشت واگراین معادله تغییرپیداکندنتیجه مطلوب نخواهدبودتجربه مامی گویداگرسازمان مدیریت وبرنامه ریزی به شکل اول خودبرگرددبراقتصادوبودجه سازمانها ووزارت خانه هااثر خواهدگذاشت وحتی برتورم تأثیربسزایی خواهدداشت.

جالب آن است کسانی که بیشترقانون شکن هستند بیشترمنتقدهستنددرحالیکه این شهر،شهروندان بزرگواری دارد.

به همین جمله اکتفامی کنم  معلم شهیدوفرزانه آیت الله مطهری می فرماید:خام بودم،پخته شدم،سوختم

/ 0 نظر / 12 بازدید