روستای شلماش(سردشت)

ابشار شلماش از مهم‌ترین ابشارهای حوضه زاب در مسیر رودخانه شلماش قرار دارد وبا جهت شمال غربی-جنوب شرقی در پایین دست (ویسک) و (رودخانه پمو) به رودخانه زاب می‌ریزد این رودخانه دقیقا بر روی گسل فرعی روست

ابشار شلماش از مهم‌ترین ابشارهای حوضه زاب در مسیر رودخانه شلماش قرار دارد وبا جهت شمال غربی-جنوب شرقی در پایین دست (ویسک) و (رودخانه پمو) به رودخانه زاب می‌ریزد این رودخانه دقیقا بر روی گسل فرعی روستای المان و روستای شلماش جاری است این ابشار در پایین دست جاده سردشت شلماش نرسیده به روستای نامبرده ۳ ابشار به فاصله هر کدام۲۰۰متر نمایان هستند که ابشار جنوبی تر به علت ارتفاع فراوان و شکست شیب در مرکز ان ۲ ابشار تلقی می‌شودو سالانه مردم زیادی را بخود جذب می‌کند.

چشمه ای المان و روستای شلماش جاری است این ابشار در پایین دست جاده سردشت شلماش نرسیده به روستای نامبرده ۳ ابشار به فاصله هر کدام۲۰۰متر نمایان هستند که ابشار جنوبی تر به علت ارتفاع فراوان و شکست شیب در مرکز ان ۲ ابشار تلقی می‌شودو سالانه مردم زیادی را بخود جذب می‌کند.

/ 0 نظر / 94 بازدید