قدری هم بخود بخندیم تا غم ها از بین بروند!!

قدری هم بخود بخندیم تا غم ها از بین بروند!!

 

در اینکه خندیدن زندگی را شیرین ومشکلات را آسانتر میکند هیچ شکی نیست،کلیه روانشناسان دنیا دردستورات خود خنده را حلال مشکلات دانسته ولبان پرتبسم را ستوده اند.

کوته نظران ویا آنانکه گرفتار عقده های حقارت وبد بینی-آزار وخود پرستی هستند برای اجرای این دستور سعی دارند در مجالس انس مظلوم ترین وبی زبانترین فرد حاضر یا غایب را دست اندازند واز لباس لباس پوشیدن تا گفت وشنود وافکارش را بباد تنقید گیرند تا مجلسیان رابخندانند وظاهرا وسیله خوشی ونشاط فراهم سازند ولی!

حقیقت اینست که ایندسته از اشخاص برای سر پوش گذاشتن روی نهان خود که نتیجه ناسازگاری با نفس خویشتن ونابسامانی حقیقی است بدین عمل دست میازند وآنچه بدیگران نسبت میدهند ووسیله تفرح وخنده میسازند حاکی از درون مشوش خودشانست!

بعضی دیگر در محافل انس آنقدر خشک وسرد هستند که گوئی مجلسیان را نمی بینند و یا نمی پسندند و هم شان ومقام خویش نمیشناسند وهم اینان هستند که زندگی برایشان یک مسئله حل نشدنی است.چه در کنه ضمیر هزاران مزیت برای خود می شمارند وحتی بعضی از آنها را بجا نیاورنده وتکریم کافی نکرده اند پوز خند می زنند:

در صورتیکه حق مطلب چنین است که نه بر دیگران بلکه باید بر خود بخندیم تا لااقل با تحقیر نفس خود وآلودگیهای بی معنی آن سلامت نفس را باز یابیم!

چرا بر خود بخندیم-همین قدر کافی است قدری بخود آئیم وبیندیشیم از کجا آمده ایم ودراین دنیای پر آشوب چه کرده وچه می کنیم!

مگر نه اینست که از اول جوانی تا هنگام پیری اگر خیلی زرنگ و فعال بوده باشیم-فقط توانسته ایم خوبتر بخوریم ودر صورت امکان در محل راحت تر بخوابیم ویا سایر غرائزمان را بهتر اقناع کنیم.ولی اگر عمرمان حتی دو یا سه برابر باشد آیا با قناع کامل کلیه غرائز موفق خواهیم شد؟

تازه اگر کلیه غرائز را بطور کامل وبنواحسن اقناع کنیم به بی مزگی زندگی پی خواهیم برد وزندگی وگذران آن بنظرمان بی معنی وبی هدف جلوه خواهد کرد!

/ 0 نظر / 6 بازدید