دکتر محمد خضری


دکتر محمد خضری

 دکتری اقتصاد (گرایش انتخاب عمومی)

عضو گروه علمی مطالعات یران

حوزه تخصصی : 

اقتصاد و نهاد گرایی

فساد اقتصادی

رانت جویی

شناسنامه علمی:

کارشناسی ارشد:

علوم اقتصادی (محض)؛ دانشگاه اصفهان

عنوان پایان نامه: تحلیل و ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستانهی استان کردستان 

دکتری:

اقتصاد (انتخاب عمومی)؛ دانشگاه اصفهان

عنوان پایان نامه: تحلیل اقتصادی رانت‏جویی در نظام بودجه ریزی دولتی یران

سوابق تدریس:

ریاضیات کاربردی در مدیریت؛ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (غیرانتفاعی)

آمار کاربردی در مدیریت؛ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (غیرانتفاعی)

بودجه‏ریزی دولتی؛ مرکز آموزش عالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

گزیده تألیفات و ترجمه ها:

 ترجمه ها:

1. برابری فرصت

2. رانت،‏ رانت‏جویی و توسعه اقتصادی

 گزارشهای علمی:

1. بررسی علل کمیابی اشتغال ارزش افزا در اقتصاد ایران

2. تحلیل اقتصادی فساد اداری در ایران

3. بررسی علل ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور

4. درآمدی بر طرح سیاست پولی کشور

5. دولت رانتیر و پتانسیل مالیات زدایی اقتصاد

6. نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد اقتصادی

7. پاشنه ی آشیل اقتصاد آمریکا

گزیده مقالات:

1. جهانی شدن اقتصاد؛ تهدید یا فرصت

2. دلیل و پیامدهی اقتصادی فرار مغزها

3. تأثیر سیاست‏هی اقتصادی دولت بر خانواده

4. افزونه جویی و توسعه اقتصادی

5. درآمدی بر طرح ضربتی اشتغال

6. پیشنهاد جرج بوش: منطقه آزاد تجاری خاورمیانه

7. امنیت غذیی و امنیت ملی

8. رانت‏جویی و هزینه‏هی اجتماعی آن

9. تحلیل نهادی فساد اداری

آشنایی با زبانهای خارجی:

انگلیسی

 

/ 1 نظر / 96 بازدید
خانومی

بهترین استاد دنیا.با شخصیت ترین استادی که تا بحال داشتم.