فولکلور چیست؟ و از ان چه می دانیم ؟

 

فولکلور چیست؟

به مجموعه متل ها، قصّه ها، طنزها،تمثیلها،ترانه ها،آوازها،چیستانها و حتّی آداب ورسومی که توده مردم خالق آن ها هستند وسینه به سینه به مارسیده اندفولکلور میگویند. فولکلور بیانگر هویت، تفکر و اندیشه یک ملّت است.

«ویژگی فولکلور،سادگی بیان و درک سریع عوام از مفهوم آن است. کاوش در ماهیّت فولکلور، ابزار شایسته برای شناخت زبان، نوع  زندگی اجتماعی و تاریخی اقوام مختلف در قلمرو زبانشناسی و ادبیّات شناختی است»(مصطفی رسول، 1379: 12).

فولکلور کُردی

«یابا ژنرال کونسول روسیه در نیمه های قرن نوزدهم به مطالعه در زبان کردی پرداخت.پس از وی سوسین و پریم نیز در اواخر همان قرن به این کار دست زدند و پس از ایشان ماکاس و مان در آغاز قرن بیستم بودند که بسیاری از متن های فولکلور کردی را گرد آوردند. بهترین مجموعه از آنِ اُس کارمان است( متن های کردی با ترجمه ی آلمانی).

قطعه ی مهم این مجموعه چریکه ی مم و زین است. در بین منظومه های دیگر میتوان لاس و خزال، ناصر و مالمال، شیخ فرخ و خاتون استی، جولیندی و... را نام برد. همه ی این آثار گنجینه ای واقعی از اطلاعات در باره ی ملت کرد به دست میدهند. که صحنه های شکار و نبرد، نفرین و ناله¬های عاشقانه، ناسازگاری مشهود بین خوی وسرشت کوه نشینان و ساکنان دشت خرافات و معتقدات بی پایه، شرح مناظر(طغیان سیلابها و توفان)، نکته های عجیب مربوط به حکمت وحدت (دعاهای خطاب به پرندگان به اسب یا به برف) و موضوعات بسیار متنوع دیگر در آن ها می توان یافت. آخرین مجموعه از این نوع که از نظر تاریخ تازه تر از همه است، مجموعه ای است که در ایروان در سال 1936 م. به وسیله ی انتشارات دولتی جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی، با قید واژه ی اول روی جلد منتشر شده است و این امید را به خواننده میداد که این سری ادامه خواهد داشت. محتوای این جلد به چندین بخش تقسیم شده است: بخش اول متضمن سی متن مختلف راجع به اعمال و حرکات دو برادر به نام کر و کلکاست. بخش دوم شامل هشت منظومه ی حماسی است که یکی از آن ها مم و زین است. دو بخش آخر آن متضمن منظومه ها و حکایت هایی از جمله، بیت زنبیل فروش و لیلی و مجنون و قلای دم دم است. بخش سوم شعر¬های غنایی کودکانه و شیبانی آمده است»(نیکیتین: صص 533 ـ531). آثار فولکلوریک و عامیانه میتواند یکی از بهترین منابع برای انعکاس فرهنگ، دین، اخلاق، روحیّات و شخصیّت ملّتها باشد. ملّت کُرد از حیث ادبیّات فولکلوریک بسیار غنی و پربار است و میطلبد، پژوهندگان و محققان بیشتر به این جنبه از ادبیّات کّردی بپردازند و آن را با دیگر ادبیّات ملل مختلف تطبیق و بررسی نمایند.

/ 0 نظر / 109 بازدید