هاواری سه رده شت (شیعر ی ماموستا حقیقی)

هاواری سه رده شت

ده لیی باغی به هه شته شاری سه رده شت

چر و چیو چه م و جوباری سه ره دشت

به ری سه رو  و چناری سیو و ناره

هه نارو سیو دارو باری سه رده شت

گولی شارانه بیپاریزه یا ره ب

له بای فیتنه گول و گولزاری سه ره شت

له چاوی به د به دوور بی کیژ و لاوی

نه ژاکی قه ت گولی بیخاری سه ردشت

ئه وی سوبح و شه وی بانه و ه لی نا

هه می سوبح و هه می ئیواری سه رد ه شت

له زمزیران وه سه ر که وتن چه خوشه

عه ین ره نگین که وان رووکاری سه رده شت

له سه رد ه شتی ته بیعه ت وه ک به هه شته

که ژو کیو و چیای پرداری سه رده شت

ئه گه ر پیت خوشه سه ر خوش بی وه خیوینه

له دیوانی منا ئه شعاری سه رده شت

به دینداری و دلا وایی له میژه

به نیون میلله تی دینداری سه رده شت

به بومی دوژمنی خوین ریژ خرا بوو

نه ما داری له سه ر دیواری سه رده شت

جگه ر سوتاوه بو ده سته ی شه هیدان

دلیش زاماره بو زاماری سه رده شت

ژن و مندالی بی باوان و تاوان

نه مان و مان له بن ئاواری سه ره شت

جه نازه ی دایک و بابان چو مزاری

به دوویدا دلبرو دلداری سه ر ده شت

له شاری نیشتمان و کورده واری

که سی نه م دی نه بی غه مخواری سه ر ده شت

ئیلاهی دوور که وی ئا فات و ئازار

وه کوی دوژمن که وی ئا زاری سه رده شت

له شاران و له دیهاتی دیانگوت

له بیر ناچیته وه کوشتاری سه ده شت

به لام ده ردی هه له بجه ی بوو به سه بار

گرانتر بوو له خه مدا باری سه رده شت

له سه ر خوی  را به هاواری هه له بجه

له گردوون تیپه ری هاواری سه رده شت

بگه ی خوایه به حوکم و قودره تی خوت

به هاواری هه له بجه و شاری سه رده شت

حه قیقی ئاره زووی وایه به خوشی

ببینی ئه و که ره ت دیداری سه رده شت

نقل از کتاب کولکه زیرینه (چاپ اول)

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید