به نه نیا جیم مه هیله

به ته نیا جێی مه هێڵن
ئه مشه و زریان ده یچێنێت
ته م ومژدایده پۆشێت
مانگه شه و ده یرفێنێت
گه رووی به گزنگ ته رکه ن
زامه کانی به شیلان
به گورانی دایپۆشن
یان به سه وزی دارستان
سه ری به شه پۆلان که ن
با ئه م شه وه رایژێنێت
باڵای له هه ور بگرن
برووسکه و با ده چێنێت
به ته نیا جێی مه هێڵن
منداڵێکی لاساره
شار به رده باران ده کات
مانگ ده کات به کۆلاره
سواره،چ شۆره سوارێک
ئه سپی هه تاو زین ده کات
به گۆرانی و تیشک وماچ
سه رزه مین به رین ده کات
با گه ژاوه ی له گوڵ بێت
یان له په لکه زێرینه
زه ماوه ندی خوێن ده کرێت
ئه م شه و پاشای ئه ڤینه
ئاشقێکی لاساره
بروسکه وبا ده چێنێت
به ته نیا جێی مه هێڵن
مانگه شه و ده یرفێنێت

 

/ 1 نظر / 238 بازدید
هه ژیر

ویرای ریزوی سلاو بو جه نابی شه وکه تی به ریز .. پیش هه مو شتیک ده ست خوشیکی تایبه ت بو ئه و پیکهینه ره تایبه ته و باراستی مروف که یفی پی ده کا تی دا بوخلیته وه :) ده ست خوش جه نابی شه وکه تی گورانی ئه و شیعره خوشه م ده مویست اگه یارمه تیم ده ن مه منون ده بم سه ر له ئیمه ش هه لینن قوربان: www.pasharok.com