نامه اهالی سردشت به وزارت خارجه

سردشت در مسیر تاریخ به روایت اسناد تاریخی
به کوشش : محمد فاضل شوکتی
شماره سند : 145
موضوع : در خواست درویش پاشا از اهالی سردشت مبنی بر تسلط عثمانی
تاریخ : رمضان 1268 هجری قمری
کارتن :13
پرونده :5/7
نامه اهالی سردشت به وزارت خارجه
داعیان پناها امید گاها، بعد از تشریف بردن سرکار و جناب مامورین از قصبه سردشت به سمت سرحدات به تاریخ یوم جمعه چهاردهم شهر رمضان المبارک با داعیان به منزل مبارکی جناب مآب درویش پاشای مامور دولت علیه عثمانیه رفتیم به ما تکلیف نمودند که ظهر در مسجد جامعه جمع شده به شما زحمت داده تحقیقی می کنیم .ماها نظر به تاکیداتی که از جانب اولیای دولت علیه ایران در خصوص احترام جناب مامورین شده بود خواهش او را قبول کرده و در مسجد جمع شدیم جناب معظم الیه بعد از انعقاد مجلس به ماها تکلیف نمود که ماها نوشته مهمور بدهیم که سردشت و توابع آن مال دولت عثمانی است ،چون ماها سردشت و توابع آن را مال دولت بندۀ ایران می دانیم و تا چشم وا کرده ایم در ید تصرف دولت ایران دیده ایم علی هذا به جناب معظم الیه به کمال ادب جواب دادیم که سردشت و توابع آن مال دولت ایران است،ما نمی توانیم که جناب مکرم الیه تعهد می فرمایند چنان نوشته بر خلاف علم و شهادت خودمان بدهیم و دین به دنیا بفروشیم چون به جهت استحضار سرکار عالی لازم بود که حقیقت ماجرای را  علی ماجری به عنوان شهادت و عرض شهادت و عرض محضر به خدمت عالی قلمی داریم علی هذا به تحریر مراتب زحمت افزا شدیم و کیفیت را عرض نمودیم و کفی بالله شهیداً . تحریر فی شهر رمضان سنه 1268 .
(اسامی و مهر 18 نفر از اهالی سردشت):
عریضه خدمت داعیان پناهی امیدگان مشیر الدوله مشرف شود
عالی جناب ملا غفور مدرس و فاضل سردشت(با مهر)
عالی جناب ملا یوسف قاضی
عالی جناب ملا محمد مدرس
عالی جناب ملا ابراهیم پسر قاضی سردشت
عالی جناب ملا احمد مدرس
آق فتاح داروغه سردشت
رسول آقای کدخدای سردشت
الداعی فقیه حسن سردشتی
محمد آقای صاحب ملک و کدخدای کلوی
عمر بیگ صاحب ملک و کدخدای کلوی
حمزه آقا کد خدای کلوی
کهف الحاج قادر رئیس اهالی سردشت
آقا حسن تاجر سردشت
اسماعیل آقای کد خدا و صاحب ملک سردشت
فقی رسول کدخدا و صاحب ملک سردشت
الیاس آقا کدخدای سردشت
مولا آقا بزرگ طایفه کلوی
عالیجاه حسن آقا مباشر سردشت و ریش سفید طایفه گورک
مطلع بر این است ملا قاسم خلیفه سردشت
16 رمضان سنه 1268 در منزل سوان به ما رسید اصل مضبطه اهالی سردشت

منابع :
•    کردستا ن در مسیر تاریخ به روایت اسناد- عمر فاروقی- نشر آنا- سال جاپ 1383
•    گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی مجلدات 1و2و3و4 چاپ دفتر سیاسی و مطالعات بین المللی وزارت امور خارجه ایران .
•    تاریخ کرد و کردستان ، آیت الله شیخ محمد مردوخ کردستانی .
•    شرف نامه ، نوشته امیر شرف خان بدلیسی ، ترجمه هه ژار
•    خاطرات احتشام السلطنه ، به کوشش سید محمد مهدی موسوی ، نشر زوار.
•    تحفه ناصری ، به کوشش دکتر حشمت الله طبیبی.
•    حرکت تاریخی کرد به خراسان ،کلیم اله توحدی.
•    نگاهی به تاریخ و فرهنگ کردستان ، عمر فاروقی.
•    تاریخ مشاهیر کرد، مرحوم بابا مردوخ روحانی.
•    گنجینه مردان و یاداشت در بدری،مرحوم ملا عبداله زیور.
•    آداب ورسوم کردان،ملا محمود بایزیدی، ترجمه عزیز محمود پور.
•    ساختار سازمان ایلات و شیوه معیشت عشایر آذر بایجانغربی،تالیف ابراهیم اسکندری نیا.
•    قیام ملا خلیل و رد فرمان رضا خان، تالیف ابراهیم افخمی با نقل مقاله سید محمد صمدی از روی خاطرات مرحوم میرزا کریم بهرام بیگی بوکانی.
•    مجله خواند نیها .
•    مجله ترقی .
•    لب التوارخ میرزا ابراهیم آشتیانی صدیق الملک .
•    جغرافیای غرب ایران و کو ه های ناشناحته اوستا ، اثر مرحوم عماد الدین دولت شاهی
•    سردار دانا ، زندگی و مبارزات ملا مصطفی بارزانی، تالیف عمر فاروقی، چاپ 2002، انتشارات موکریان اربیل .
•    سیمکوی شکاک، تالیف استاد محمد رسول هاوار، چاپ سوئد ، به زبان کردی .
•    نظری به تاریخ و فرهنگ سقز کردستان ، عمر فاروقی،انتشارات ؟؟؟ سقز، 1372

/ 0 نظر / 46 بازدید