<

زمزیران
جاذبه های تاریخی ،طبیعی،فرهنگی،توریستی(سردشت و پیرانشهر) 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
x


ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺁﺫﺭ ، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﻭﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯿﺎ، ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺳﯿﻤﺎ ﺷﺎﺩﮐﺎﻡ ﺧﺒﺮ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺁﻭﺭﺩ . ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﯿﺴﺖ ﻭﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺩﻩ
ﺳﺎﻟﻪ ، ﺑﯿﺴﺖ ﻭﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯼ ﭘﺎﮎ، ﺑﯿﺴﺖ ﻭﻧﻪ ﻻﻟﻪ ﯼ ﻧﻮﺷﮑﻔﺘﻪ ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪﻧﺪ . ﻭ ﺧﺪﺍ
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻟ...ﺤﻈﺎﺕ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ . ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﺮﺩ .
ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺗﺶ، ﻭ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺑﺴﺘﻪ . ﮐﻼﺱ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﺗﺶ
ﺩﺍﻥ، ﻭﺷﺎﯾﺪ ﺟﻬﻨﻢ، ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﻃﻌﻤﻪ
ﯼ ﺁﺗﺸﻨﺪ، ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ، ﻧﻪ ﭘﺮﯾﺎﻥ؟؟؟
ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻫﻮﻟﻨﺎﮎ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ
ﺍﺳﺖ، ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻭ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﻨﺪ .
ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﺁﺫﺭ ﺭﻭﺡ ﺧﺴﺘﻪ ﯼ ﺳﺔﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻭ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻮﺩ . ﺭﻭﺯ ﺳﯽ ﺍﻡ ﺁﺫﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ
ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻭﺍﺯ ﺳﺎﺭﯾﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ
ﮐﺸﯿﺪ : ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻨﯿﺪ ... ﻭ ﺳﺎﺭﯾﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺔﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﺩ ... ﻭ
ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺴﻮﺯﻧﺪ .
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎﻥ
ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻩ
ﺗﺤﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﻭ ﺑﺎﻷﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﺷﺎﯾﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ... ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭﻫﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ
ﻣﺮﮒ ﺳﺔﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺳﺎﺭﯾﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺑﺪﺷﮑﻞ ﻭ ﺍﺯ
ﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﯼ ﺳﯿﻤﺎ ﻭ ﺁﻣﻨﻪ ﻭ ﻣﺒﯿﻨﻪ ﻭ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻭﺷﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻋﺎﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﻧﻤﯽ
ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﺯﯾﺒﺎﯼ ﺍﺳﺮﯾﻦ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﮔﺮﺩﻥ ﻧﺎﺩﯾﺎ
ﻭﺍﺳﻤﺎﺀ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺍﻍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭﺭﻧﺠﻨﺪ .
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﯼ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ، ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎٌ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺼﺮﺑﻮﺩ؟
ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻢ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ، ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﻭ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺭﺍ، ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻌﺪﯼ :
ﺗﻮ ﮐﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﻏﻤﯽ ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻬﻨﺪ ﺁﺩﻣﯽ
ﯾﺎ ﻭﺯﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﯿﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻢ ، ﺑﻬﺎﯾﺶ ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ،
ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ، ﺍﻭ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﺪﯼ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ،
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻘﺼﺮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ
ﺩﺧﺘﺮﮐﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ، ﻣﮕﺮ ﻧﻬﺎﻝ ﺧﺰﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﯽ
ﻧﺸﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯼ ﻭﺻﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺷﺎﻥ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺛﺮﯼ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ) ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﯾﻒ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ( ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﮐﺎﻥ ﺷﯿﻦ
ﺁﺑﺎﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ، ﺩﺭﺩﯼ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﺎ ﻣﺮﮒ .
“ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰادامه ...
[ جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢ ] [ ٤:٤٤ ‎ب.ظ ] [ محمد فاضل شوکتی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد. "بنیامین فرانکلین" (زمزیران نام رشته کوهی زیبا و بلند در سلسله کوههای زاگرس مابین مهاباد ، ،سردشت و پیرانشهر میباشد) محمد فاضل شوکتی دانش آموخته علم مدیریت .کارمند و مدرس: که به تحقیق در زمینه میراث معنوی و فکری شهرهای پیرانشهر و سردشت می پردازد،و سعی دارد تا برگیرنده مطالب و مقالات مرتبط با این دو شهر باشد. این وبلا گ در راستای مدیریت و جمع آوری اسناد ،مدارک ،عکسها و نشریات،مشاهیر و اطلاعات : تاریخی ،فرهنگی،اجتماعی، دوشهر( پیرانشهر و سردشت ) به منظور شکل دادن کانالی برای حضور در فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات و معرفی این دو شهربه ایران و جهان شکل گرفته است . بررسی و غور در میراث معنوی و فکری هزاران ساله ی این دو شهر از عهده یک یا چند نفر خارج بوده ،و یاری اصحاب قلم و نظر را می طلبد،، اگر این وبلاگ بتواند نقطه عطفی باشد برای زاده شدن اندیشه ای نو در پایان نامه های دانشگاهی و یا روان نمودن اطلاع رسانی به گردشگران و ایجاد پل ارتباطی مابین مردمان خون گرم این دوشهر با جهان و جذب گردشگران به مراکز طبیعی جذاب وتجاری این منطقه ، به هدف خود رسیده است . همچنین این وبلاگ حاوی عکسهای بسیارزیبا و دلپذیر و پر ارزش، قدیمی و نادری است که یاد آورخاطرات و حوادث و لحظات تاریخی تلخ و شیرین گذشته و پیوند آنها با حال و آینده شماخواهد بود . مطمئنا لحظاتی را که با ما سپری خواهید نمود شیرین خواهد بود. این وبلاگ را می‌توان یک مرجع برای معرفی مراکز گردشگری و تفریحی و توریستی وتجاری شهرهای پیرانشهر و سردشت دانست. امید می رود بازدید کنندگان عزیز ، کاستی های آن را به طرق ممکن گوشزد و با ارسال تجربیات موفق خود دراین حوزه و نیز در راستای پر بارتر نمودن محتویات زمزیران، مارا یاری فرمایند.
موضوعات وب
RSS Feed