<

زمزیران
دانشنامه تاریخ ،جغرافیا، فرهنگ و ادبیات و فولکلور و جاذبه های گردشگری شهرهای(سردشت و پیرانشهر) 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

روستاها ،مزارع و مکانهای شهرستان سردشت طبق قانون تقسیمات کشوری مصوب 1366

ایجاد و تشکیل تعداد 6 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان سردشت تابع استان آذربایجان غربی ایجاد و تشکیل تعداد 6 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان سردشت تابع استان آذربایجان غربی تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران‌وزارت کشور‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.9.4 بنا به پیشنهاد شماره 6004.1.5.53 مورخ1366.7.5 وزارت کشور به استناد ماده "13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده" 3 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور تصویب نمودند: در شهرستان سردشت تابع استان آذربایجان غربی تعداد 6 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در محدوه جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:


1 - دهستان گورک نعلین
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای میرآباد مشتمل بر 52 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اشخل، 2 - آشه دینه، 3 - الاوان، 4 - آلمران، 5 - آلواشان، 6 - بایزه مره، 7 - برینه، 8 - بی‌بلینک، 9 - بیلوکه، 10 - چکو، 11 - حسن‌آباد، 12 -‌خدرآباد، 13 - داربران، 14 - دارمه‌گون باش قبران، 15 - دارمه گون باش بالا، 16 - داودآباد، 17 - دوله تو، 18 - زیوه، 19 - سالاره، 20 - ساوان، 21 -‌سپیداره، 22 - سرمرگان، 23 - سپیداره، 24 - سوستان پائین، 25 - سرژان، 26 - سی‌پکان، 27 - سیره مرک، 28 - سیونه، 29 - شیواوکان، 30 - شیوانشان،31 - شیوه‌میر، 32 - علی‌آباد، 33 – قلعه تاسیان، 34 - کاولاته، 35 - کچل انبار، 36 - کنه مشکه وزنه، 37 - گردنه پایین، 38 - گرور، 39 - شلمان، 40 -‌گوره شر، 41 - گوزیله، 42 - گومان، 43 - مام کاوه، 44 - مزرعه، 45 - موسالان، 46 - میرآباد، 47 - بنی‌آباد، 48 - نیزه بالا، 49 - نیسک‌آباد، 50 - نیوژ، 51- مزرعه سرمرگان، 52 - نیزه سفلی.


2 - دهستان گورگ سردشت
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ربط مشتمل بر 31 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - قلعه سمور، 2 - دول شریخه، 3 - نستان، 4 - سارتکه، 5 - بناویله حاجی مینا، 6 -میونه، 7 - سیروه، 8 - سی‌سر، 9 - گوله، 10 - همران، 11 - شیخ‌عیسی، 12 - بلاو، 13- هرمزآباد، 14 - کوتان، 15 - بروه، 16 - کالی دره، 17 - ماولو، 18 - کانی‌گوز، 19- ربط، 20 - لیلانه، 21 - وتمان‌آباد، 22 - بالان،23 - شال‌گه، 24 - هندآباد، 25 -مرانه، 26 - باریکانی، 27 - شمویمله، 28 - کنه ورچه، 29 - شندره، 30 - گرگ‌آباد، 31 - قامیشه.


3 - دهستان آلان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسلام‌آباد (‌بژوه) مشتمل بر 52 روستا، مزرعه و مکان به اسامی
زیر:
1 - ارزنه، 2 - اشکان بالا، 3 - اشکان پائین، 4 - بالتان، 5 - بردان، 6 - بژوه، 7- بشکه، 8 - بناوه، 9 - بیتوش، 10 - تانچی، 11 - تیت سفلی، 12 - تیت‌علیا، 13 -خواره میر، 14 - دولکان، 15 - دوله، 16 - دوله سیو، 17 - دوله میر، 18 - دیگه، 19- دیناران، 20 - رجاگه، 21 - رشکان اسماعیل، 22 -‌رشکان علیا، 23 - زرده کانیسفلی، 24 - زرده کانی علیا، 25 - سنجوه، 26 - شیرانی، 27 - قهوه‌خانه هومل، 28 -کارگژان، 29 - کاکوسان، 30 - کاوژان، 31- کلتان، 32 - که روتان، 33 - گاکه، 34 -گرتک، 35 - گرده گروه، 36 - گرماب سفلی، 37 - گرماب علیا، 38 - گوزله، 39 -ماوندا، 40 - مزرعه، 41 -‌مزین‌آباد، 42 - میدان، 43 - میرگاسه، 44 - کریوا، 45 -رازگاه، 46 - آلمان، 47 - گلاسپید، 48 - شیخه سور، 49 - مهرگان، 50 - زیوه، 51 -گرویس، 52 -‌چومه.


4 - دهستان باسک کولسه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بریسو مشتمل بر 33 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ورچک، 2 - چمپو، 3 - چاله، 4 - دارنشان، 5 - شره‌خور، 6 - شلماش، 7 - سانیه، 8- دشت بارزان، 9 - کولسه سفلی، 10 - کولسه علیا، 11 - کانی‌سیو، 12 - آسن‌آباد، 13- زره مرگ، 14 - خانه خل سفلی، 15 - خانه خل علیا، 16 - نوکردار، 17 - کانی‌بی، 18- دارمرجان، 19 - نیسک‌آباد، 20 - باته زیر،21 - گندکه، 22 - بناویله کوچک، 23 -یوسف گلی، 24 - دارساوین، 25 - بناویله بزرگ، 26 - بصره، 27 - سیکل‌آباد، 28 -بریسو، 29 - قولته، 30 - ‌سوتوان، 31 - باغ، 32 - شیواشان، 33 - زلاوان.


5 - دهستان ملکاری
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نلاس مشتمل بر 55 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - بزبله، 2 - شینو، 3 - کهنه شینو، 4 - اشترمل، 5 - کورانگان، 6 - بناوه، 7 -بیشارب، 8 - توژل، 9 - شیوه اصل، 10 - حلوه، 11 - گلو، 12 - زیوه، 13 -‌کاژه، 14 -نلاس، 15 - ورگل، 16 - ولیو، 17 - جبرند، 18 - رزگتان، 19 - زمزیران، 20 - نژاوه،21 - واوان، 22 - شمنان، 23 - نارست، 24 - بوبانه، 25 -‌دیوالان، 26 - سرشیو، 27 -آغلان، 28 - زله، 29 - ممندآباد، 30 - برده‌سور، 31 - کودله، 32 - پاشقلانه، 33 -نوجوان، 34 - سوره‌بان، 35 - احمد بریسو،36 - گرژال علیا، 37 - دیگه، 38 -مزن‌آباد، 39 - مرگ پیرگه، 40 - دوله‌تو، 41 - مزرعه خالدآباد، 42 - چوالان، 43 -کانی اسپان، 44 - نلوسه، 45 -‌پاراستان، 46 - دشتی، 47 - خلیان، 48 - نوآوه، 49 -کرژال سفلی، 50 - گاکوژه علیا، 51 - پاشبرد، 52 - گاکوژه سفلی، 53 - شیوه جو، 54 -مامزینه، 55 -‌جنگه.


6 - دهستان بریاجی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بیوران سفلی مشتمل بر 83 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
‌ابراهیم‌پور ،اسپه میزه ،اشخله گویز ،ایگری قاران ،باسک خرابان، باسکه روت ،بانو ،باوه ،برده سپیان ،برزویه ،بری‌آش ،بیران ،بیوران بالا ،بیوران پائی،پیرگی،ترشیان،چاکی،چه‌پره،خره‌آغلان،خری‌چاکی،درمان آباد بالا،درمان‌آباد پایین،دشت کپران،دوله‌بی،دوله گرم،رشه‌هرمی،زردگه،زوران،ژاژوکه،سرچاوه،سن دولان،سوره چوم،سیوه تال،شله سیو،شیبانه،سیبانه کوله،شیوه ابراهیمه،فقه سیمان،قازان،قلعه رشه،قوله سویرو،کانی‌بید،کانی‌رش،کانی سیو،کخ‌خانه عباس،کلکه‌رش علیا ،کیفارآباد ،گلینه کوچک  ،گلینه بزرگ،گردمریشک،گوران،گولان بالا،گولان پایین،مرادان،مرغان،میرشیخ حیدر ،نیوتمام ،ورتندو ،هوارسلیمان  ،هومل ،مزرعه ورتندو ،مامه‌وت،فقر خدریان،نوکان توژل،کانی‌زرد،کل کانک ،ورده،بنوخلف ،توه،شمه شیخه ،سلکتان،واشمزین،کنه مشکه،عباس‌آباد،کهن زوران،مزرعه آش حاجی ،ملاشیخ ،نینا،کوربناو ،نشگولان،کولکه رش سفلی.


‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاطواقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوط منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی درشهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستانمربوط در این شهرستان باقی خواهد بود.


‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار باشهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.


‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگریبه جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محوده آن ملاحظه شود یا درآینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

[ پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢ ] [ ۳:٤۳ ‎ب.ظ ] [ محمد فاضل شوکتی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد. "بنیامین فرانکلین" (زمزیران نام رشته کوهی زیبا و بلند در سلسله کوههای زاگرس مابین مهاباد ، ،سردشت و پیرانشهر میباشد) محمد فاضل شوکتی دانش آموخته علم مدیریت .کارمند و مدرس: که به تحقیق در زمینه میراث معنوی و فکری شهرهای پیرانشهر و سردشت می پردازد،و سعی دارد تا برگیرنده مطالب و مقالات مرتبط با این دو شهر باشد. این وبلا گ در راستای مدیریت و جمع آوری اسناد ،مدارک ،عکسها و نشریات،مشاهیر و اطلاعات : تاریخی ،فرهنگی،اجتماعی، دوشهر( پیرانشهر و سردشت ) به منظور شکل دادن کانالی برای حضور در فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات و معرفی این دو شهربه ایران و جهان شکل گرفته است . بررسی و غور در میراث معنوی و فکری هزاران ساله ی این دو شهر از عهده یک یا چند نفر خارج بوده ،و یاری اصحاب قلم و نظر را می طلبد،، اگر این وبلاگ بتواند نقطه عطفی باشد برای زاده شدن اندیشه ای نو در پایان نامه های دانشگاهی و یا روان نمودن اطلاع رسانی به گردشگران و ایجاد پل ارتباطی مابین مردمان خون گرم این دوشهر با جهان و جذب گردشگران به مراکز طبیعی جذاب وتجاری این منطقه ، به هدف خود رسیده است . همچنین این وبلاگ حاوی عکسهای بسیارزیبا و دلپذیر و پر ارزش، قدیمی و نادری است که یاد آورخاطرات و حوادث و لحظات تاریخی تلخ و شیرین گذشته و پیوند آنها با حال و آینده شماخواهد بود . مطمئنا لحظاتی را که با ما سپری خواهید نمود شیرین خواهد بود. این وبلاگ را می‌توان یک مرجع برای معرفی مراکز گردشگری و تفریحی و توریستی وتجاری شهرهای پیرانشهر و سردشت دانست. امید می رود بازدید کنندگان عزیز ، کاستی های آن را به طرق ممکن گوشزد و با ارسال تجربیات موفق خود دراین حوزه و نیز در راستای پر بارتر نمودن محتویات زمزیران، مارا یاری فرمایند. مسئولیت محتوای وبلاگ های لینک شده به عهده مدیر همان سایت است. دادن (یا ندادن) لینک به هر سایت یا وبلاگی به منزله قبول یا رد هویت و یا اطلاعات یا نظریات ایشان از طرف بنده نیست! البته سعی بر این است که سایت ها و وبلاگ های مفید و مرتبط لینک شود.
موضوعات وب
RSS Feed