<

زمزیران
جاذبه های تاریخی ،طبیعی،فرهنگی،توریستی(سردشت و پیرانشهر) 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
x

0933


 

 آینده نگری کاربری اراضی وجمعیت شهر ربط تا افق سال 1400

آینده نگری کاربری اراضی وجمعیت شهر ربط تا افق سال 1400

یوسف بهرامی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

                                                      Bahrami.2009@gmail.com                                                     

(پذیرفته شده دراولین همایش ملی مدیریت شهری-دانشگاه صنعتی شریف تهران  )

چکیده

تقاضای روزافزون به زمین، رشد مناسبات سرمایه داری و اقتصاد زمین در شهرها و محدودیت این کالا، اراضی شهری را به یکی از مولفه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها تبدیل کرده است، در این راستا آینده نگری کاربری های شهری و توزیع مناسب آنها مطابق استانداردها از روش های کارآمد و رایج برای رفع این موانع است؛ این مقاله که حاصل یک روش توصیفی تحلیلی است ابتدا از طریق مدل های رایج به پیش بینی جمعیت وشهر ربط تا افق 1400 پرداخته، سپس به تعیین مقدار سطوح، سرانه و تراکم انواع کاربری ها در وضع موجود و ارزیابی کمبودها تا افق 1400 می پردازد. این پژوهش پس از واکاوی شواهد اذعان دارد که تا افق طرح حدود 10 هزار نفر به جمعیت شهر افزوده خواهد شد و مساحتی برابر 143 هکتار سطح مورد نیاز برای افق طرح خواهد بود که در صورت برنامه ریزی دقیق کاربری اراضی و توجه ویژه به این کمبودها در سال های آتی از مشکلات فراوانی کاسته خواهد شد.

کلیدواژه ها: آینده نگری، ارزیابی کمی، افق 1400، شهر ربط

 

مقدمه

از مهمترین مسایل زندگی امروزی، نحوه ی استفاده از زمین شهری است که نظارت بر چگونگی تفکیک اراضی موثرترین عامل در اجرای ضوابط منطقه بندی شهرها به مناطق مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری و ضوابط مربوط به استفاده از اراضی شهری می باشد. ارزیابی چگونگی تقسیم و کاربری این اراضی شاید منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهری و همچنین چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربری های مختلف شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به توسعه شهری باشد (سیف الدینی، 1381: 161).

یکی از فنون رایج برای ارزیابی و آینده نگری کاربری های اراضی شهری، ارزیابی کمی است که عمدتا سرانه ها و استانداردهای تخصیص بهینه فضای شهری به کاربری های مختلف شهر مدنظر قرار می گیرند. نسبت این کاربری ها بسته به شرایط محیطی و کارکردهای انسانی و منطقه ای در کشورهای مختلف، متنوع است و در سطح ملی نیز تفاوت هایی دارند (ابراهیم زاده، 1380: 48).

 

روش تحقیق

این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه کاربری های شهری و چگونگی توزیع فضایی آن، به روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفته است که پس از بررسی های کمی وضع موجود و مقایسه کاربری ها با استانداردها به آینده نگری آن تا افق 1400 برای شهر ربط پرداخته است تا در نهایت کمبودهای کل کاربری ها مشخص شده و مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده اند.

 

موقعیت جغرافیایی شهر ربط

شهر ربط در شمال غرب کشور و در جنوب استان آذربایجان غربی و در 15 کیلومتری شهر سردشت بر روی جاده مواصلاتی مهاباد سردشت و در 6 کیلومتری سه راهی مهاباد – بانه – سردشت واقع شده است .

جمعیت شهر ربط در سالهای 1345، 1355، 1365، 1375، 1385 به ترتیب 179، 250، 552، 4615، 8229 نفر بوده که بر اساس پیش بینی انجام شده جمعیت آن تا سال 1400 به 19609 نفر خواهد رسید.

 

یافته های تحقیق

با توجه به محاسبات انجام شده ، در سال 1385 شهر ربط دارای جمعیت 8229 نفربوده است. بر طبق جدول فوق در این سال بیشترین سطح کاربری به کاربری مسکونی با مساحت 441469 مترمربع تعلق می گیرد(53.65 سرانه خالص) وکاربری های معابر و اراضی بایر به ترتیب با 278274 و 102020 متر مربع در رده های بعدی قرار می گیرند.

در این سال جمع کل اراضی خالص 902495 مترمربع (سرانه خالص: 109.68) می باشد وجمع کل اراضی ناخالص ان برابر 18586 (سرانه خالص:2.14) می باشد که می تواند در توسعه های آتی شهر برای رفع کمبودها از آنها استفاده نمود.همچنین طبق بررسی های انجام شده مساحت کلی شهر 921081 مترمربع (111.92 سرانه خالص) میباشد.

 

وضعیت کمی و کیفی کاربری اراضی و برآورد کمبودهای آن در شهر ربط تا افق سال۱۴۰۰

سطوح پیش بینی شده برای سال 1400 جمعیت 19609

وضع موجود سال 1389 جمعیت 8229

نوع کاربری

ردیف

سطوح مورد نیاز به اضافه کمبود وضع موجود (متر مربع)

سطوح مورد نیاز (مترمربع)

سرانه پیشنهادی (متر مربع)

اضافه جمعیت در افق طرح (نفر)

کمبود وضع موجود (مترمربع)

درصد به سطح خالص

سرانه  خالص     (متر مربع)

سطح (متر مربع)

555082

487753

52.81

9236

67329

52.99

46.31

480469

مسکونی

1

53437

35282

3.82

9236

18155

2.36

2.06

21470

تجاری

2

75218

49320

5.46

9236

25898

3.39

2.9

30738

آموزشی

3

59900

34266

3.71

 

9236

25634

 

1.41

 

1.2

 

12850

 

اداری

4

39411

20873

2.26

9236

18538

0.54

0.47

4905

درمانی

5

4796

4156

0.45

9236

640

0.44

0.38

4028

بهداشتی

6

16276

7666

0.83

9236

8610

0

0

0

فرهنگی

7

7840

5080

0.55

9236

2760

0.32

0.28

2945

مذهبی

8

10914

6742

0.73

9236

4172

0.37

0.32

3400

انتظامی

9

29199

16625

1.80

9236

12574

0.67

0.58

6098

صنایع و کارگاهها

10

29217

13762

1.49

9236

15455

0

0

0

پذیرای - جهانگردی

11

18889

11730

1.27

9236

7159

0.66

0.57

6015

انباردار و حمل و نقل

12

18275

15055

1.63

9236

3220

1.50

1.31

13688

تأسیسات و تجهیزات

13

27949

14777

1.60

 

13172

0.37

0.33

3425

ورزشی

14

90915

47565

5.15

9236

43350

1.1

0.97

10070

فضای سبز

15

0

0

0

9236

0

2.48

2.17

22568

بایر

16

393003

318827

34.52

9236

74176

31.31

27.36

283899

معابر

17

1430321

1089479

119.26

9236

340842

100

87.21

906568

جمع کل کاربریهای خالص شهری

18

طبق محاسبات انجام یافته جمعیت پیش بینی شده برای افق 1400 ، برابر 19609 نفر برآورد گردیده است .اگر این مقدار جمعیت را از جمعیت سال 1389 کم کنیم اضافه نفر بر جمعیت در افق طرح برابر 9236 نفر خواهد بود؛ که این افراد اضافه شده به امکانات و سطح خاصی نیازمندند و این وظیفه برنامه ریزان شهری است که در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند.

با توجه به سرانه های پیشنهادی مشاور و ضرب آن در جمعیت مازاد این سطوح موردنیاز در رابطه با تمام کاربری ها محاسبه گردید که بیشترین سطح مربوط به کاربری مسکونی با 487753 مترمربع بوده است و مجموع سطوح موردنیاز برای کل کاربری ها نیز برابر 1089279 مترمربع بوده که رقم بالایی را نشان می دهد و در برنامه ریزی های آتی لزوم توجه به این سطوح ضروری می نماید.

حال بایستی به این نکته توجه نمود که در سال 1389 نیز حدود 340842 مترمربع کمبود داشته ایم که با اضافه کردن این رقم به جمع سطوح موردنیاز (1089479)، مساحتی برابر 1430321 مترمربع، سطح موردنیاز به اضافه کمبود وضع موجود می باشد که امید می رود در افق 1400 این کمبودها رفع و به حد استاندارد خود برسد؛ که در صفحه بعدی با توجه به این موارد گفته شده اطلاعات را برای افق طرح(1400) محاسبه کرده ایم.

وضعیت کاربری اراضی و برآورد آن در شهرربط تا

 افق طرح سال 1400

وضع پیشنهادی در افق طرح جمعیت 19609

نوع کاربری

ردیف

درصد به سطح خالص

سرانه خالص (متر مربع)

سطح(متر مربع)

74.85

52.80

1035551

مسکونی

1

5.41

3.81

74906

تجاری

2

7.73

5.45

107065

آموزشی

3

5.25

3.7

72749

اداری

4

3.2

2.25

44316

درمانی

5

0.63

0.44

8824

بهداشتی

6

1.17

0.83

16276

فرهنگی

7

0.77

0.55

10785

مذهبی

8

1.03

0.72

14314

انتظامی

9

2.55

1.79

35296

صنایع و کارگاهها

10

2.11

1.48

29217

پذیرای – جهانگردی

11

1.80

1.27

24904

انباردار و حمل و نقل

12

2.31

1.62

31962

تأسیسات و تجهیزات

13

2.26

1.6

31375

ورزشی

14

7.29

5.14

100986

فضای سبز

15

0

0

0

بایر

16

48.92

34.52

676903

معابر

17

100

117.97

1383429

جمع کل کاربریهای خالص شهری

18

نتیجه گیری

در افق طرح یعنی سال 1400، جمعیت پیش بینی شده 19609 نفر برآورد گردیده است . جمع کل کاربری ها در این سال برابر 1383429 مترمربع بوده که گویا این مقدار مساحت می تواند هم سطوح موردنیاز جمعیت مازاد(9236 نفر) وهم کمبود وضع سال 1389 را بهبود بخشد. بنابراین بایستی در برنامه های آتی مسئولان امر به این نکته توجه کنند که در سال 1400 با جمعیتی حدود 20000 نفر مواجه هستند و ارائه امکانات و خدمات کارآمد به این جمعیت اضافه شده منوط به ارزیابی و توجه کامل به سطوح پیش بینی شده برای افق 1400 است تا در سایه آن بتوانند هم معضلات و مشکلات فراوان کنونی وهم مسایل پیچیده آینده را حل کنند.

|+| نوشته شده توسط یوسف بهرامی در پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1391  | نظر بدهید

 
     

 

     
 

 

قدرت اندیشه

پیرمردی تنها در مینه سوتا زندگی می کرد . او می خواست مزرعه سیب زمینی اش راشخم بزند اما این کار خیلی سختی بود. تنها پسرش که می توانست به او کمک کند در زندان بود . پیرمرد نامه ای برای پسرش نوشت و وضعیت را برای او توضیح داد :پسرعزیزم من حال خوشی ندارم چون امسال نخواهم توانست سیب زمینی بکارم . من نمی خواهم این مزرعه را از دست بدهم، چون مادرت همیشه زمان کاشت محصول را دوست داشت. من برای کار مزرعه خیلی پیر شده ام. اگر تو اینجا بودی تمام مشکلات من حل می شد . من می دانم که اگر تو اینجا بودی مزرعه را برای من شخم می زدی .

 دوستدار تو پدر

پیرمرد این تلگراف را دریافت کرد : پدر, به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن , من آنجا اسلحه پنهان کرده ام .

4 صبح فردا 12 نفر از مأموران FBI و افسران پلیس محلی دیده شدند , و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اینکه اسلحه ای پیدا کنند . پیرمرد بهت زده نامه دیگری به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقی افتاده و می خواهد چه کند ؟ پسرش پاسخ داد :

پدر برو و سیب زمینی هایت را بکار، این بهترین کاری بود که از اینجا می توانستم برایت انجام بدهم

|+| نوشته شده توسط یوسف بهرامی در جمعه پنجم فروردین 1390  | یک نظر

 
     

 

     
 

 برنامه ریزی مسکن- اجتماعی- اقتصادی کالبدی شهر و ...

 برنامه ریزی مسکن در شهر ربط

بر اساس مطالعات انجام یافته تراکم کل ساختمانی در شهر ربط برابر 49 درصد بوده . که در این مقدار در محلات مختلف شهر متفاوت است همچنین بر اساس آمار سال 1383 جمعیت شهر ربط 8950 نفر بوده، که در 1570 خانوار ساکن هستند با توجه به تعداد واحدهای مسکونی به ترتیب 6.3 و 1.1 محاسبه می گردد.

در بررسی کیفیت ابنیه شهر ربط چهار نوع ابنیه مشخص شده است که در ئول زیر میزان کیفیت، مساحت و درصد آنها مشخص شده است:

 

درصد

مساحت

کیفیت

53.2

137099

نوساز

34.7

89540

قابل نگهداری

9.6

24780

مرمتی

2.5

6479

تخریبی

100

257898

جمع

 

برنامه ریزی اقتصادی شهر ربط

جمعیت فعال اقتصادی شهر ربط (شاغلین و بیکاران جویای کار) 2190 نفر و جمعیت فعال غیر اقتصادی 4259 نفر می باشد.

با توجه به ارقام فوق، نرخ فعالیت واقعی و عمومی ربط به ترتیب 26.61 و 33.96 درصد می باشد. تناسب میزان بار تکفل (معیشت) نیز که یک سنجه اقتصادی بسیار مهم می باشد بالا و پایین خواهد بود و به دو صورت بار تکفل عمومی و واقعی محاسبه می شود.

برای شهر ربط بار تکفل واقعی و عمومی برای کل جمعیت به ترتیب 4.08 و 3.75 محاسبه شده است از مجموع 2190 نفر جمعیت فعال اقتصادی، 2014 نفر شاغل و 176 نفر را افراد بیکار جویای کار تشکیل می دهند. بنابراین نرخ اشتغال عمومی و واقعی به ترتیب 244.7 و 919.6 نفر در هزار می باشند.

بررسی شاغلین شهر ربط نشان می دهد که بخش اول فعالیت های اقتصادی یعنی کشاورزی با 141 نفر، 7 درصد از شاغلین کل شهر را به خود اختصاص داده است.

بخش دوم فعالیت های اقتصادی(صنعت) 603 نفر را به خود مشغول کرده است و 29.94 درصد از کل شاغلین را تشکیل می دهد.

بخش سوم (خدمات) نیز 1270 نفر شاغل دارد که 63.06 درصد از کل می باشد.

بدین ترتیب معلوم می شود که بخش خدمات مرتبه اول را در فعالیت های اقتصادی شهر ربط دارا می باشد و بخش های صنعتی و کشاورزی در رتبه های بعدی قرار دارند.

 

برنامه ریزی اجتماعی شهر ربط

از عوامل مهم و تعیین کننده خصوصیات اجتماعی هر شهر، زبان و مذهب جمعیت ساکن در آن شهر بوده و شکل گیری این خصوصیات الهام گرفته از ویژگی های فکری و رفتاری اکثریت آنان می باشد و اقلیت ها نیز ضمن پیروی از اصول کلی اجتماعی حاکم، سعی در حفظ سنت ها ، گویش ها و مذاهب خویش داشته و در این راستا اکثرا در جوار هم در محلات و مناطق شهری امکان می یابند.

درمورد شهر ربط با توجه به نتایج آمارگیری، اقلیت های مذهبی مشاهده نگردیده  در مورد لهجه نیز تفاوتی بین مردم در این شهر دیده نمی شود. در همه محلات شهربه یک لهجه و زبان صحبت می شود و آن زبان کردی با لهجه سورانی بو ده. از نظر مذهب، مردم ربط مسلمان و سنی مذهب هستند و نژاد آنها آریایی است.

بر اساس آخرین آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جمعیت ربط در سال 1385، 8229 نفر می باشد که 4217 نفر(51.25 درصد) آن را مردان و 4012 نفر(48.75 درصد) را زنان تشکیل می دهند. بنابراین نسبت جنسی در این شهر 101.7 می باشد یعنی در مقابل 100 نفر زن 105.1 نفر مرد وجود دارد.

 

برنامه ریزی کالبدی شهر ربط

شهر ربط با توجه به موقعیت و مقر شکل گیری آن و همچنین با توجه به امکاناتی که در هریک از نقاط مختلف شهر وجود داشته به 18 محله تقسیم شده است.

از میان این محلات، محله گورستان با 92973 مترمربع، بزرگترین و محله اداره برق با مساحت 21662 مترمربع، کوچکترین محله می باشد.

به جز محلات لیلانه و بهزیستی و دوشنبه بازار دیگر محلات دارای امکانات و تسهیلات مناسبتری هستند، از آنجا که شهر ربط تازه به نقطه شهری تبدیل شده و قبلا به صورت روستا بوده است لذا داراری امکانات کمتری می باشد و محیط شهر به علت غالب بودن فرهنگ روستایی فاقد المانهای سمبلیک بوده و اکثرا متاثر از معماری روستایی است.

تعیین حوزه نفوذ مستقیم شهر(آبادی ها و ...)

شهر رابطه تنگاتنگی با مناطق دور و نزدیک خود دارد . هر شهر بهرحال دارای امکاناتی است که برخی از آنها برای مناطق اطراف جاذب هستند و برخی از آنها ضعیف بوده و برای این خدمات و سرویس ها امکانات دیگری که در آن شهر وجود ندارد مجبور می شوند به شهرهای بزرگ دور و نزدیک اطراف مراجعه کنند اما مهمترهمان مورد اول است یعنی آن روستا و شهرهای کوچکتر اطراف که برای بهره گیری از خدمات شهر مورد نظر به طور روزانه بویژه، و یا به فصول طولانی به این شهر مراجعه و استفاده می کنند زیرا این امر باعث می شود که در تدارک و پیش بینی امکانات برای شهر، به جای جمعیت محدوده شهر، جمعیت حوزه نفوذ نیز مدنظر قرار داده شود، برای تعیین حوزه نفوذ روشهای مختلفی وجود دارد:

الف) تعیین حوزه نفوذ به روش طبیعی

شهر ربط در موقعیت کوهپایه ای قرار گرفته و از نظر طبیعی از قسمت غرب به رودخانه گلاس و از قسمت شرق و شمال به کوههای مرتفع(با ارتفاع بیش از2000 متر) و از قسمت جنوب نیز به ارتفاعات بین دو استان کردستان و آذربایجان غربی محدود است. طبیعی است که روستاها و شهرهای کوچکی که در این محدوده قرار می گیرند با توجه به مرکزی بوده شهر ربط به دلیل خدماتی و اداری در منطقه به روستاهای اطراف، جزو حوزه طبیعی ربط قرار می گیرند اما مرکزیت داشتن ربط را دو عامل تشدید می کند. اولین عامل نزدیکی به شهرها مادر یعنی سردشت می باشد. به این نحو که به دلیل شرایط توپوگرافی و طبیعی شهر سردشت و محدود شدن توسعه شهر ربط به عنوان نزدیکترین شهر به سردشت به عنوان سر ریز جمعیتی شهر مادر عمل می کند. عامل دوم قرار گرفتن در مسیر ارتباطی دو شهر استان، مهاباد و سردشت است. لذا روستاهای اطراف برای ارتباط با هر دو شهر ذکر شده ناگزیر از مراجعه یا عبور از شهر ربط  می باشند. از اینرو روستاهای زیادی به روش طبیعی جز حوزه نفوذ شهر ربط قرار می گیرند.

ب) روش تحلیل جریان ها

در این روش نقش شهر به عنوان مرکز منطقه مطرح بوده و بدین ام توجه می گردد که جاذبه خدمات موجود شهر در چه سطحی است و به عبارت دیگر شهر دارای چه امکاناتی است و از این امکانات کدام روستاها یا شهرها استفاده می کنند تا جریانهایی که عملا از پیرامون به طرف شهر(و بالعکس) وجود دارد مورد شناسایی قرار گیرند.

معمولاامکانات موجود را به قرار زیر طبقه بندی می کنند:

آموزشی: مهد کودک، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، مدارس عالی

سیاسی و اداری شاما اارات مختلف

تجاری: بازار و مغازه، بازار هفتگی، بانک و ....

بهداشتی و درمانی: حمام، مرکز بهداشتی و درمانی،داروخانه، دروانگاه، بیمارستان، پزشک، دندانپزشک

ارتباطات و مخاطرات، صندوق پست، دفتر مخابراتی و ...

سپس پرسش نامه هایی تهیه و پر می شود تا معلوم گردد از هر کدام از این خدمات چه روستاهایی استفاده می کنند با توجه به پرسشگریها و بررسی های محلی، روستاهای زیاری با استفاده از روش تحلیل جریانها جزء حوزه نفوز شهر ربط قرار می گیرند.

در نتیجه با استفاده از دو روش، به روش طبیعی و روش تحلیل جریان ها حوزه نفوذ مستقیم شهر ربط شامل 37 روستا می باشد ولی آنچه مسلم است شهر ربط که به عنوان یک مرکز خدمات دهی ایفای نقش می کند که دارای حوزه نفوذ فراتر از حوزه نفوذ مستقیم می باشد و در حقیقت حوزه نفوذ غیر مستقیم شهر نیز علاوه بر روستاهای فوق شامل روستاهای دیگری می باشد که حاکی از اهمیت برتر شهر ربط در منطقه در خصوص عرضه خدمات می باشد(22روستا نیز دارای حوزه نفوذ غیر مستقیم هستند).

 

بررسی تحولات جمعیتی روستاهای حوزه نفوذ

جمعیت حوزه نفوذ شهر ربط در طی سالهای 65-1345 افزایش پیدا کرده و از سال 1365 جمعیت روستا رو به کاهش گذاشته است بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1345 جمعیت کل روستاها حوزه نفوذ مستقیم شهر 5803 نفر بوده است که با نرخ رشد 1.1 درصد به 6470 نفر در سال 1355 رسیده است. در سال 1365 جمعیت منطقه حوزه نفوذ با 3.8 درصد افزایش به 9428 نفر رسیده که نسبت به دوره قبل 2958 نفر به جمعیت آنها اضافه شده است. بر اساس سرشماری عمومی سال 1375 جمعیت روستاهای حوزه نفوذ 8740 نفر بوده که نسبت به دوره قبل با نرخ رشدی منفی 0.75- درصد کاهش یافته است.

حریم شهر ربط

در اجرای ماده 99 شهرداری، بدین وسیله حریم شهر ربط که به تصویب شورای اسلامی شهر و مقامات ذیربط استان رسیده به شرح زیر تعیین می گردد:

1 – نقطه 1 بر محور جاده سردشت- مهاباد واقع شده است، محور تقاطع جاده سردشت – مهاباد با جاده روستایی کانی جوز 548 متر فاصله دارد.

2 – نقطه دو به 2500 متر در جنوبشرقی نقطه یک و بر روی نقطه ارتفاعی 1260 متر قرار دارد. این نقطه از محور تقاطع سه راهی جاده فرعی روستای هندآباد 775 متر فاصله دارد. خط 2-1 با محور سه راهی جاده فرعی روستای هندآباد زاویه 77 درجه می سازد.

3 – نقطه 3 به فاصله 2000 متر در جنوبغربی نقطه دو و بر محور تقاطع راههای روستای منتهی به هندآباد و لیلانه واقع شده است. این نقطه از محورسه راهی جاده فرعی هندآباد 488 متر فاصله دارد.

4 – نقطه 4 به فاصله1600 متر در جنوبغربی نقطه سه و بر رویمحور جاده سردشت- مهاباد قرار گرفته است.

5 – نقطه 5 به فاصله 1000 متر در غرب نقطه چهار و بر محور رودخانه گلاس قرار دارد.

6 – نقطه 6 به فاصله 2400 متر در شمال غرب نقطه 5 و بر روی رودخانه گلاس واقع شده است.

7 – نقطه 7 به فاصله 4400 متر در شمال شرق به نقطه 6 و بر محور دائمی گرگ آباد واقع شده است.

ضمنا حریم شهر مذکور هیچ گونه تداخلی با حریم شهرهای مجاور نداشته و همواره در بخش ربط و در شهرستان سردشت قرار دارد و نیز شهرک صنعتی مصوب و با تغییر در تقسیمات در خصوص شهرداری و شورای شهر مکلف به اصلاح حریم بوده و حداکثر انطباق آن بر روی مرزهای مصوب جدید می باشد.  

 

|

 
     

 

[ دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٢:٥٩ ‎ب.ظ ] [ محمد فاضل شوکتی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد. "بنیامین فرانکلین" (زمزیران نام رشته کوهی زیبا و بلند در سلسله کوههای زاگرس مابین مهاباد ، ،سردشت و پیرانشهر میباشد) محمد فاضل شوکتی دانش آموخته علم مدیریت .کارمند و مدرس: که به تحقیق در زمینه میراث معنوی و فکری شهرهای پیرانشهر و سردشت می پردازد،و سعی دارد تا برگیرنده مطالب و مقالات مرتبط با این دو شهر باشد. این وبلا گ در راستای مدیریت و جمع آوری اسناد ،مدارک ،عکسها و نشریات،مشاهیر و اطلاعات : تاریخی ،فرهنگی،اجتماعی، دوشهر( پیرانشهر و سردشت ) به منظور شکل دادن کانالی برای حضور در فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات و معرفی این دو شهربه ایران و جهان شکل گرفته است . بررسی و غور در میراث معنوی و فکری هزاران ساله ی این دو شهر از عهده یک یا چند نفر خارج بوده ،و یاری اصحاب قلم و نظر را می طلبد،، اگر این وبلاگ بتواند نقطه عطفی باشد برای زاده شدن اندیشه ای نو در پایان نامه های دانشگاهی و یا روان نمودن اطلاع رسانی به گردشگران و ایجاد پل ارتباطی مابین مردمان خون گرم این دوشهر با جهان و جذب گردشگران به مراکز طبیعی جذاب وتجاری این منطقه ، به هدف خود رسیده است . همچنین این وبلاگ حاوی عکسهای بسیارزیبا و دلپذیر و پر ارزش، قدیمی و نادری است که یاد آورخاطرات و حوادث و لحظات تاریخی تلخ و شیرین گذشته و پیوند آنها با حال و آینده شماخواهد بود . مطمئنا لحظاتی را که با ما سپری خواهید نمود شیرین خواهد بود. این وبلاگ را می‌توان یک مرجع برای معرفی مراکز گردشگری و تفریحی و توریستی وتجاری شهرهای پیرانشهر و سردشت دانست. امید می رود بازدید کنندگان عزیز ، کاستی های آن را به طرق ممکن گوشزد و با ارسال تجربیات موفق خود دراین حوزه و نیز در راستای پر بارتر نمودن محتویات زمزیران، مارا یاری فرمایند.
موضوعات وب
RSS Feed